ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Korekta kosztów uzyskania przychodów

środa, 04 grudnia 2013 16:29

Korekta kosztów uzyskania przychodów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 14 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 1369/11) orzekł, że korekta kosztów uzyskania przychodów winna dotyczyć okresu rozliczeniowego, w którym podatnik wykazał te koszty w kwocie zawyżonej.

Przepis art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednoznacznie stanowi, że do przychodów nie zalicza się "należnego podatku od towarów i usług". Jest to przepis jednoznaczny, nie wymagający szczególnej interpretacji.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) cena to "wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatek należny jest elementem ceny i obciążenie z tytułu tego podatku ponosi bezpośrednio nabywca towaru lub usługi. Bez względu zatem na wysokość i sposób ustalania podatku należnego, podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym pozostaje bez zmian (por. wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 1997 r. III SA 1336/96).

Podobnie wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 21 czerwca 2005 r. (FSK 1780/04), stwierdzając m.in., że "w sprzeczności z zasadą neutralności stałoby kształtowanie przez VAT obciążeń podatkowych w innych podatkach. VAT ma za zadanie eliminację mechanizmu lawiny podatkowej, czyli płacenia podatku od podatku. Podatek stanowi dochód budżetu państwa, więc mieści się w kryterium dochodu".

Sąd stwierdził, więc, że skoro strona skarżąca, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów należny podatek VAT, wykazywany w związku z nieodpłatnymi przekazaniami towarów i usług, korekta pierwotnej faktury w zakresie podatku należnego skutkuje korektą kosztów uzyskania przychodów o skorygowaną kwotę podatku należnego, nie wywołując w zakresie przychodów żadnych skutków.

Korekta kosztów uzyskania przychodów winna dotyczyć okresu rozliczeniowego, w którym spółka wykazała te koszty w kwocie zawyżonej. Zasady dotyczące wystawiania faktur korygujących, jak wskazał organ podatkowy, nie są uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały określone w § 13 i 14 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

Jak wynika z przywołanych przepisów obowiązek wystawienia faktury korygującej występuje w przypadku, gdy po wystawieniu pierwotnej faktury został udzielony rabat (bonifikata, opust, skonto), zwrócony został towar, nabywca otrzymał zwrot kwot nienależnych, doszło do zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków, rat, podlegających opodatkowaniu, podwyższono cenę, stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Bez względu na okoliczności dokonanej korekty z przywołanych przepisów rozporządzenia wynika, że w każdym przypadku faktura korygująca pozostaje w ścisłym związku z fakturą pierwotną, albowiem faktura korygująca musi zawierać dane zawarte w fakturze pierwotnej, której dotyczy faktura korygująca (§ 13 ust. 2 pkt 2, § 14 ust. 2 ww. rozporzenia). Faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, odnosi się w sposób bezpośredni do stanu zaistniałego w przeszłości, bowiem punktem odniesienia do faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna.

Natomiast korekta kosztów uzyskania przychodów winna dotyczyć okresu rozliczeniowego, w którym spółka wykazała te koszty w kwocie zawyżonej.
Przepis art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy, do którego odwołuje się strona skarżąca, odnosi się swoją hipotezą do podatku VAT naliczonego i podatku akcyzowego, z tego też względu w sprawie nie może mieć zastosowania.

powrót Podatki dochodowe Korekta kosztów uzyskania przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________