ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego od 2014

sobota, 21 grudnia 2013 16:36

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego od 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują w tej materii nowe przepisy.

W dniu 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1620).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są ww. czynności, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna tego przedsiębiorcy, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem ww. umowy.
W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje umowę przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub umową cywilnoprawną, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna tego przedsiębiorcy za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tej osoby.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

  1. wyrządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego po pozbawieniu go uprawnień zawodowych, a także w okresie zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych;
  2. polegających na zapłacie kar umownych;
  3. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w ww. zakresie, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania ww. umowy.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25.000 euro.
Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót Inne Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego od 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________