ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Spółka komandytowo-akcyjna od 2014

środa, 08 stycznia 2014 11:36

Spółka komandytowo-akcyjna od 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Spółka komandytowo-akcyjna jest osobową spółką prawa handlowego. Zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Od dnia 1 stycznia 2014 r. prowadzenie działalności w formie takiej spółki nie jest już tak atrakcyjne podatkowo z uwagi na zmianę sposobu opodatkowania.

Do końca 2013 r. sama spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ani podatku dochodowego od osób fizycznych). Podatnikami podatku dochodowego byli jej wspólnicy.

NSA w uchwale z dnia 20 maja 2013 r., II FPS 6/12.wskazał, że:

  1. Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.
  2. W świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy.

Do końca 2013 r. przychody akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej były traktowane jako przychody powstające z chwilą ich otrzymania, przy czym w odniesieniu do akcjonariuszy osób fizycznych przychody te były traktowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 1 ust. 3 ww. ustawy ustawa ta ma zastosowanie również do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. poz. 1387).

Przedmiotem opodatkowania spółki jest jej dochód (przychód). W podatku dochodowym od osób prawnych obowiązuje co do zasady memoriałowa reguła powstania przychodów. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Tak więc przychodami spółki komandytowo-akcyjnej – podlegającymi opodatkowaniu – są te jej przychody, które stały się należne od dnia 1 stycznia 2014 r.

U komplementariusza opodatkowanie wygląda w ten sposób, że udział w zysku spółki jest dla niego źródłem przychodu. Ta część zysku jest opodatkowana u komplementariusza już po wcześniejszym opodatkowaniu zysku całej spółki. Dla komplementariuszy będących osobami fizycznymi udział w zysku spółki jest traktowany jak dochód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Jest więc opodatkowany na takich właśnie zasadach, tzn. zryczałtowanym 19% podatkiem. Analogicznie jest w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną.

Zgodnie z art. 30a ust. 6a–6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 22 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota tego pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty zryczałtowanego podatku komplementariusza.

Zryczałtowany podatek dochodowy obciążający zysk komplementariusza jest pomniejszany o taką część podatku dochodowego samej spółki, która odpowiada udziałowi komplementariusza w zyskach spółki.

Odliczenia można również dokonać, jeśli zyski zostały zatrzymane w spółce i wypłacone w następnych latach podatkowych (jednakże nie dłużej niż w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych). Przepisy stanowią bowiem, że pomniejszenia, o którym mowa, można dokonać również, gdy przychód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej za dany rok podatkowy zostanie uzyskany przez komplementariusza w innym roku niż rok następujący po danym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż przez pięć kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zysk został osiągnięty.

Odliczanie może dotyczyć tylko i wyłącznie podatku od tych zysków, które zostały osiągnięte przez spółkę, począwszy od roku podatkowego zaczynającego się w 2014 r.

powrót Podatki dochodowe Spółka komandytowo-akcyjna od 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________