ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Odpracowanie długu. Czy trzeba zapłacić podatek?

poniedziałek, 13 stycznia 2014 11:37

Odpracowanie długu. Czy trzeba zapłacić podatek?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Odpracowanie przez dłużnika zaległości w formie świadczenia różnego rodzaju prac na rzecz wierzyciela to świadczenie w miejsce wykonania.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna dnia 18 listopada 2013 r., ITPB1/415-1002/13/PSZ), taka forma uregulowania zobowiązania nie będzie skutkowała u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, wierzyciel nie będzie miał - jako płatnik - obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Część odbiorców - osób fizycznych - nie reguluje swoich zobowiązań w terminie z uwagi na brak środków pieniężnych. Odbiorcy, którzy nie są w stanie spłacić długu mogą zwrócić się do wierzyciela z prośbą o niekierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i deklarują chęć odpracowania długu poprzez wykonanie różnych prac porządkowych, co miałoby polegać na zawarciu umowy o zamianie świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe (wykonanie określonej pracy).

Zgodnie z brzmieniem art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Uregulowana w zacytowanym przepisie instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania) stanowi jeden ze sposobów wykonania zobowiązania, której celem jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania - poza umową stron - jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika.

Przechodząc do podatkowych aspektów opisanych czynności, stwierdzić należy, że wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz stan prawny obowiązujący w zakresie mającym do niego zastosowanie należy stwierdzić, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpracowanie przez dłużnika zaległości w formie świadczenia różnego rodzaju prac na rzecz wierzyciela, czyli świadczenie w miejsce wykonania, nie będzie skutkowało u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, a co za tym idzie, wierzyciel nie będzie miał - jako płatnik - obowiązku poboru z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

powrót Podatki dochodowe Odpracowanie długu. Czy trzeba zapłacić podatek?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________