ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dywidenda dla obywatela Niemiec

czwartek, 28 sierpnia 2014 12:40

Dywidenda dla obywatela Niemiec

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Gdzie należy rozliczyć się z podatku dochodowego z tytułu umowy o pracę i dywidend?

Obywatel niemiecki jest udziałowcem w polskich spółkach, od których otrzymuje dywidendę. Ponadto jest zatrudniony na umowę pracę w jednej z nich, w związku z czym otrzymał PIT-11.

 

 

Ekspertax odpowiada: Osoba otrzymująca dywidendę, która jest w Polsce zatrudniona na umowę o pracę, uzyskuje dochody z dywidend oraz ze stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Dochody ze stosunku pracy obywatela niemieckiego zatrudnionego w Polsce podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku osób mających w Polsce miejsce zamieszkania, czyli według skali podatkowej. Z dochodów tych należy się rozliczyć w drodze złożenia zeznania podatkowego. Właściwy jest formularz PIT-37 pod warunkiem że nie uzyskuje innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Jeżeliby inne takie dochody uzyskuje, właściwy jest formularz PIT-36.

Dochód z dywidend podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jeżeli miejsce zamieszkania tej osoby jest w Niemczech, to stawka zryczałtowanego podatku od dywidendy wynosi 15% (maksymalna stawka według Umowy). Z tego dochodu nie rozlicza się w formie zeznania podatkowego, ponieważ podatek jest pobierany przez spółkę, która wypłaca dywidendę. Dochodów z dywidend nie łączy się innymi dochodami.

Jeżeli miejsce zamieszkania jest w Polsce dochody należy rozliczyć jak w przypadku polskiego podatnika. Obywatelstwo nie ma znaczenia dla ewentualnego opodatkowania. Fakt zamieszkiwania w Polsce ma znaczenie dla stawki podatku z tytułu dywidend. W takim bowiem przypadku stawka ta będzie wynosiła 19%.

Miejsce zamieszkania dla celów opodatkowania ustala się w następujący sposób:

jeżeli dana osoba ma miejsce zamieszkania w Niemczech i w Polsce, to uznaje się, że jej miejsce zamieszkania zlokalizowane jest w Polsce, gdy tu ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub  gdy przebywa na terytorium Polski w danym roku podatkowym dłużej niż 183 dni.

Podstawa prawna:
•  art. 3 ust. 1, 2a - 2b, art. 4a, art. 10 ust. 1 pkt 1, pkt 7, art. 12 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 27, art. 30a ust. 1 pkt 4, ust. 2, ust. 6, ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
•  art. 4, art. 10 ust. 1 – 3, art. 15 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. nr 12 poz. 90).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Dywidenda dla obywatela Niemiec

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________