ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Złożenie VAT-26 po teminie

piątek, 03 października 2014 09:42

Złożenie VAT-26 po teminie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź skutki złożenia VAT-26 po terminie oraz sposób w jaki można skorygować złożenie VAT-26 upływie terminu. Czy od zakupu pojazdu i od zakupu paliwa powinno się w takiej sytuacji odliczyć tylko 50% VAT, czy dotyczy to tylko paliwa?

Wydatki związane z samochodami osobowymi uznaje się wydatki poniesione, zarówno na ich nabycie, jak i na ich eksploatację – m. in. na zakup paliwa. Oznacza to, że jeżeli podatnik zamierza odliczyć całą kwotę podatku związanego z nabyciem pojazdu, to powinien informację VAT-26 złożyć do urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od dnia zakupu pojazdu (bez prawnego znaczenia pozostaje to, czy należność za samochód została lub nie została uiszczona).

Liczenie tego terminu, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, rozpoczyna się od następnego dnia po dniu, w którym miało miejsce zdarzenie podatkowe, tj. zakup pojazdu. Stąd też jeżeli pojazd został nabyty w dniu 10 sierpnia 2014 r., to pierwszym dniem upływu terminu był dzień 11 sierpnia. Stąd 7-dniowy termin upłynął w dniu 17 sierpnia 2014 r. Oznacza to, że podatnik, co do zasady, miał prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem pojazdu, ponieważ ustawa o VAT przyjmuje domniemanie, że pojazd jest tylko w części wykorzystywany do działalności gospodarczej.

Złożenie informacji VAT-26 po upływie 7-dniowego terminu, np. w dniu 26 sierpnia 2014 r., skutkuje tym, iż uznaje się, że dany samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero od dnia jej złożenia. Dlatego też w deklaracji VAT za miesiąc sierpień odliczeniu podlega jedynie 50% kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego.

Złożenie informacji VAT-26 po terminie skutkuje tym, że jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, to w takim przypadku podatnik ma prawo do skorygowania kwoty podatku naliczonego, ponieważ w dniu złożenia informacji przyjmuje się, że nastąpiła zmiana sposobu użytkowania samochodu osobowego – z wykorzystywanego tylko w części do działalności na wykorzystywanie wyłącznie do działalności.

W związku z korektą ustanowiony został 60-miesięczny okres korekty. Cechą charakterystyczną korekty jest również to, że dokonuje się jej proporcjonalnie do ilości okresów miesięcznych pozostających do końca jej 60-miesięcznego okresu – za każdy miesiąc 1/60 kwoty korygowanego podatku naliczonego, które są liczone od miesiąca następującego po miesiącu zmiany.

Oznacza to, że przy uchybieniu terminu do złożenia informacji VAT-26 korekcie podlegała będzie nieodliczona część podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego. W deklaracji za miesiąc wrzesień korekcie podlegało będzie  59/60 z 50% kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem pojazdu, ponieważ w rozliczeniu za sierpień mogliśmy odliczyć jedynie 50% kwoty tego podatku, w związku z czym z 60-miesięcznego okresu korekty wypadł miesiąc sierpień.

Podstawa prawna:

• art. 2 pkt 6, art. 7 ust. 1, art. 86a ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 3, ust. 4 pkt 1, ust. 12 – 13, art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 3 – 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• art. 12 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

 

powrót VAT Złożenie VAT-26 po teminie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________