ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

środa, 08 października 2014 12:06

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy można zastosować zwolnienie od obowiązku stosowania kasy fiskalnej?

Osoba fizyczna prowadzi handel maszynami budowlanymi (pełna rachunkowość, sprzedaż tylko dla firm). Czy jednorazowa sprzedaż na rzecz osoby fizycznej towaru o wartości 500.000 zł, należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej? Czy można w tym wypadku zastosować zwolnienie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którym z obowiązku rejestracji w kasie fiskalnej zwolnieni są ci podatnicy, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych w roku poprzednim nie przekroczyła 20%?

 

Ekspertax odpowiada: Ponieważ nie przekroczono 20% limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w roku 2013 żaden z przepisów §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które zamieszczone zostały w ust. 2 pkt 3 – 4, nie formułuje warunku dla zwolnienia.

Który z przepisów §3 ust. 1 pkt 1 – 4 może mieć zastosowanie do opisanego przypadku? Nie ma zastosowania regulacja zamieszczona w pkt 1, bo w roku 2013 nie prowadzono sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie ma również zastosowania regulacja zamieszczona w pkt 3, ponieważ dotyczy ona usług wymienionych w części I załącznika do ww. rozporządzenia, których także w roku 2013 podatnik nie wykonywał. Pozostaje zatem regulacja zamieszczona w pkt 2 oraz w pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

O ile nie powinna budzić wątpliwości interpretacyjnych regulacja zamieszona w pkt 2, określająca limit obrotów do wysokości 20.000 zł, do osiągnięcia którego nie ma obowiązku rejestracji sprzedaży na rzecz wskazanej kategorii osób, to już regulacja z pkt 4 takie może budzić wątpliwości, gdyż jest w niej mowa o „przewidywanym przez podatnika udziale procentowym obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności (na rzecz osób nieprowadzących działalności), a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym będzie krótszy niż sześć miesięcy - przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%”, bez precyzyjnego wyjaśnienia o jaki obrót chodzi.

Wyjaśnienie kwestii procentowego udziału zawiera regulacja z pkt 3. Dotyczy ona wspomnianych wyżej usług z załącznika, ponieważ w ostatniej części zdania, po przecinku zamieszczonym po słowach „oraz rolników ryczałtowych” zamieszczono zwrot „zwany dalej obrotem”. Oznacza to, że zwrot te odnosi się również do opisanej sytuacji.

Takie sformułowanie oznacza, że przewidywany w pkt 80% udział obrotu dotyczy czynności wymienionych w części I załącznika, czyli wymienionych tam usług. W opisanym przypadku zastosowanie znajdzie zatem regulacja zamieszczona w pkt 1 z §3 ust. 1 ww. rozporządzenia. Oznacza to, że z obowiązku stosowania kasy fiskalnej są zwolnieni wszyscy podatnicy do limitu obrotów w wysokości 20.000 zł.

Po jego przekroczeniu zwolnienie traci moc z upływem dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczymy ten limit. Jeżeli po upływie tego okresu podatnik zamierza dalej sprzedawać towary lub świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, to jest zobowiązany zainstalować kasę fiskalną. Natomiast gdy nie zamierza sprzedawać na rzecz tej kategorii osób, gdyż sprzedaż na rzecz ukraińskiego nabywcy towarów miała charakter incydentalny, to w takim przypadku kasy tej nie musi instalować.

Podstawa prawna:
•  art. 2 pkt 8, pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2, art. 7 ust. 1, art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
•  §3 ust. 1, §4, §5 – 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________