ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zawieszenie działalności a samochód osobowy

czwartek, 16 października 2014 17:00

Zawieszenie działalności a samochód osobowy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Czy pomimo zawieszenia działalności należy skorygować odliczony podatek w razie sprzedaży samochodu nabytego do działalności? Czy należy wykazać przychód z działalności gospodarczej pochodzący ze sprzedaży pojazdu oraz dochód (przychód pomniejszony o niezamortyzowaną część wartości początkowej środka trwałego)? Czy trzeba dokonać korekty VAT?

Podatnik będący osobą fizyczną zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą. W czasie jej prowadzenia (1 rok) kupił samochód osobowy, odliczając związaną z nim kwotę 60% podatku naliczonego z faktury. Samochód jako środek trwały był amortyzowany. Po zawieszeniu nie dokonywano już odpisów amortyzacyjnych. Przed upływem 5 letniego okresu korekty, samochód został przekazany na cele osobiste podatnika, na okoliczność czego sporządziła ona stosowne oświadczenie. Podatnik planuje (nadal w okresie korekty) sprzedaż tego samochodu poza działalnością gospodarczą na umowę kupna-sprzedaży.

Ekspertax odpowiada: W okresie zawieszenia prowadzenia działalności podatnicy są zwolnieni z obowiązków o charakterze publicznoprawnym, takich jak zapłata podatku lub zaliczki na podatek oraz sprawozdawczych wobec organów podatkowych, jeżeli nie zajdzie zdarzenie, które pomimo trwania okresu zawieszenia zobowiązywało będzie do dopełniania tych obowiązków.

W okresie zawieszenia podatnicy mają prawo do zbywania środków trwałych, co wpływa na stan zawieszenia. Skutkuje to jednak powstaniem obowiązków związanych z rozliczeniem podatkowym takiego zdarzenia w taki sam sposób, jakby to miało miejsce w okresie aktywności.

Z tego też względu koniecznym jest rozliczenie skutków zarówno w zakresie podatku VAT, jak i w zakresie podatku dochodowego.

Jeżeli osoba fizyczna, podatniki VAT w okresie zawieszenia działalności wykorzystywał samochód zaliczony do środków trwałych dla własnych prywatnych celów, to fakt ten jest neutralny w zakresie skutków zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT. W takim bowiem przypadku nie można mówić, że zmienione zostało przeznaczenie tegoż składnika majątku trwałego.

Skutki podatkowe w obu podatkach powstaną w tedy gdy samochód zostanie sprzedany. Wtedy bowiem powstanie przychód z działalności gospodarczej i zarazem dochód, którego wysokość odpowiadała będzie różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży, a niezamortyzowaną częścią wartości początkowej.

Z tego względu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży należało będzie zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy, a ponadto do 30 kwietnia roku następnego, złożyć zeznanie podatkowe.

Skutki podatkowe w VAT powstałyby z tego względu, że sprzedaż samochodu osobowego była zwolniona z podatku VAT na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zmienia to status towaru, ponieważ do końca 5-letniego okresu korekty powinien on być wykorzystywany wyłącznie na czele działalności zwolnionej z podatku. Z tego względu należałoby złożyć deklarację VAT-7 za miesiąc sprzedaży, uwzględniając w niej korektę n/5 odliczonego podatku naliczonego związanego z nabyciem pojazdu, ponieważ tylko w roku nabycia był on wykorzystywany do działalności gospodarczej, w związku z czym w momencie sprzedaży znajdowałby się on jeszcze w 5-letnim okresie korekty. 

Podstawa prawna:
• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 – 2 pkt 1, art. 14 ust. 1, ust. 3, art. 86 ust. 1, art. 90 ust. 1 – 2, art. 91 ust. 2, ust. 7 -7a, art. 96 ust. 1, ust. 6. art. 99 ust. 1, ust. 7a – 7b pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r. nr 247, poz. 1652 ze zm.),
• §13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.),
• art. 10 ust. 1 pkt 8, ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 24 ust. 2 – 3b, art. 44 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3, ust. 3f, ust. 6, ust. 10, ust. 13, art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
• art. 14a ust. 4 pkt 1, pkt 3, pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Zawieszenie działalności a samochód osobowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________