ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT VAT a czynności wewnątrz konsorcjum

piątek, 17 października 2014 02:40

VAT a czynności wewnątrz konsorcjum

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy obroty wewnętrzne między konsorcjantami podlegają opodatkowaniu VAT?

Osoby prawne podpisały umowę konsorcjum dotyczącą współorganizacji i współfinansowaniu konferencji naukowej. Jedna z nich udostępniła salę konferencyjną, hotel dla uczestników oraz wyda publikację z wynikami konferencji. Druga zapewniła przygotowanie merytoryczne konferencji, zawarła umowy z referentami i nabyła prawa autorskie do referatów.

Ekspertax odpowiada: W ramach wspólnego przedsięwzięcia jakim jest konsorcjum wzajemne rozliczenia z tytułu udziału w kosztach nie stanowią odpłatności za świadczenie usług, których dokonuje jeden z uczestników konsorcjum na rzecz pozostałych uczestników.

Opodatkowaniu w VAT mamy do czynienia co do zasady w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usługi. Taka sytuacja zachodzi, gdy istnieje konsument, który odpłatnie nabywa towary lub usługi, osiągając z tego tytułu indywidualną korzyść. Dlatego też nie można uznać wzajemnych rozliczeń kosztowych w przypadku konsorcjum za odpłatność za dostawy towarów lub za świadczone usługi.

Osoby prawne współorganizujące konferencję w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie występują wobec siebie jako podatnicy VAT. Oznacza to, że rozliczenia te, jako że dokonywane są wewnątrz porozumienia konsorcjalnego, nie stanowią obrotu, który podlegałby opodatkowaniu VAT.

Zaprezentowany wyżej sposób rozumienia takiej sytuacji znajduje oparcie zarówno w dość bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyroki: III SA/Wa 2207/12, I FSK 291/08, I FSK 562/11), jak i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (mi.n. wyroki: C-498/99, C-16/93, C-89/81, C-154/80).

Podstawa prawna:

• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, ust. 2a, art. 15 ust. 1 – 2, art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT VAT a czynności wewnątrz konsorcjum

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________