ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Uszlachetnienie czynne i przetwarzanie pod kontrolą celną

piątek, 17 października 2014 02:45

Uszlachetnienie czynne i przetwarzanie pod kontrolą celną

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Jak rozliczyć podatkowo i udokumentować transakcję z norweską firmą?

Norweska firma zamówiła u polskiego podatnika wykonanie usług na terenie polski, częściowo na powierzonym materiale z częściowym wykorzystaniem materiału podatnika.

Ekspertax odpowiada: Sytuacja opisana w pytaniu wskazuje, że możemy mieć do czynienia z gospodarczą procedurą celną polegającą albo na „uszlachetnianiu czynnym” towarów, albo z procedurą „przetwarzania pod kontrolą celną”, które zostały przywiezionych do Polski spoza terytorium UE.

Po dokonaniu czynności w ramach jednej z procedur towary bądź to uszlachetnione, bądź też przetworzone, powinny zostać w czasie określonym w pozwoleniu, powrotnie wywiezione poza obszar celny UE. Może zostać ono wydane na wniosek podmiotu zlecającego czynności uszlachetniania lub przetwarzania – w tym przypadku na wniosek norweskiego kontrahenta, który powinien dopełnić wszelkich związanych z tym formalności celnych. Może zostać ono wydane również na wniosek podmiotu bezpośrednio wykonującego czynności w ramach danej procedury – w tym przypadku polskiego podatnika VAT i wtedy to on musi dopełnić formalności wspomnianych.

UWAGA!
Każda z tych procedur wymaga uzyskania pozwolenia organów celnych.

Istotne jest również to, że prawa i obowiązki wynikające z danej procedury celnej mogą być, na warunkach określonych przez organy celne, przeniesione na inny podmiot.

Wydanie pozwolenia na korzystanie z jednej z wymienionych procedur celnych, którą ustanowiono na rzecz konkretnego podmiotu, czy też na mocy przeniesienia uprawnień z takiego pozwolenia na inny podmiot, wywiera skutki dla celów podatku VAT. Taki bowiem podmiot uznawany jest za uprawniony do korzystania z tej procedury, w związku z czym staje się on podatnikiem VAT z jej tytułu, która w skutkach VAT jest analogiczna z importem towarów.

Za import towarów uznaje się sam przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (państwo nienależące do UE) na terytorium UE. Stąd podmiot uznany za korzystający z procedury celnej jest zobowiązany do rozliczenia się z podatku VAT.

Jeżeli jedna ze wspomnianych procedur celnych zostanie ustanowiona na rzecz kontrahenta norweskiego i gdy wynikające z niej uprawnienia nie zostaną przeniesione na polskiego podatnika VAT, to mamy do czynienia z usługą świadczoną na rzecz tegoż kontrahenta. Oznaczało to, że chociaż usługa objęta daną procedurą celną faktycznie jest ona wykonana w kraju, jednak miejsce jej świadczenia prawnie jest zlokalizowane w miejscu siedziby działalności kontrahenta, czyli na terytorium Norwegii.

W takiej sytuacji usługa ta nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ ma do niej zastosowanie zasada obciążenia odwrotnego. Nie ma więc zastosowania żadna stawka podatku VAT. W takim przypadku na polskim podatniku nie spoczywają żadne obowiązki formalne ponad te, które są związane z dokumentowaniem obrotu, czyli z obowiązkiem wystawienia faktury oraz obowiązkiem uwzględnienia skutków wykonania usługi w deklaracji VAT.

Przepisy ustawy o VAT na okoliczność zlecenia takiej usługi przez firmę norweską nie przewidują obowiązku dostarczania polskiemu podatnikowi  jakichkolwiek dokumentów o charakterze formalnym.

Podstawa prawna:

• art. 2 pkt 6 – 7, art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 – 3, art. 15 - ust. 1 – 2, art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19a ust. 9 – 11, art. 28a – 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• art. 4 pkt 7 – 8, pkt 15 lit. a, lit. c, pkt 16 lit. d – e, art. 84 – 85, art. 90, art. 114, art. 116 – 117, art. 130 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz UE seria L z 1992 r. str. 302 poz. 1, Dz.Urz. UE-spt.02-3 str. 307 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

Powiązane artykuły (wg słów kluczowych)

powrót VAT Uszlachetnienie czynne i przetwarzanie pod kontrolą celną

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________