ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Rozliczenie wartości walutowych z tytułu importu towarów

piątek, 17 października 2014 02:46

Rozliczenie wartości walutowych z tytułu importu towarów

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy dokument „Pz” nie może być podstawą ujęcia zakupu towarów w księgach dla celów bilansowych i podatkowych?

Spółka z o.o. podatnik VAT zaimportowała towary z USA za 558,08 USD. Fakturę zakupu otrzymano 17.06.2014 r., z datą wystawienia 13.06.2014 r. Towar został przyjęty na dokument „Pz” dnia 17.06.2014 r. (po kursie 3,0374 plus cło). Dla celów bilansowych faktura została wyceniona po kursie z dnia 12.06.2014 r. Za towar zapłacono w walucie obcej nabytej po kursie 3,1351 zł/1 USD zastosowanym przez bank obsługujący transakcję. Dla celów VAT do przeliczenia wartości walutowej przyjęty został kurs z dokumentu SAD (wartość statystyczna) wynoszący 3,054 zł/1 USD plus cło. Towar został dopuszczony do obrotu.

 

Ekspertax odpowiada: Obowiązek podatkowy VAT z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. który to powstaje z chwilą przyjęcia zgłoszenia celnego. Z tytułu tego ostatniego podatnikiem jest importer.

Do określenia podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu towarów zastosowanie ma zatem kurs waluty przyjęty przez organy celne. W  przypadku opisanym w pytaniu będzie to kurs wynikający z tabeli NBP nr 97/A za 10 – 30 czerwca 2014 r. ($ 3,054 zł).

Dla celów podatku VAT dokonano właściwego przeliczenia walutowej wartości towaru na złote.

UWAGA!
Jeżeli wartość celna importowanych towarów jest wyrażona w walucie obcej, to do jej przeliczenia na złote dla celów podatku VAT zastosowanie ma kurs waluty przyjęty przez organy celne dla ustalenia złotowej wartości celnej towarów.

Jakie rejestry należy prowadzić i w jakich cenach należy ująć poszczególne transakcje w rejestrach VAT?

Ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach wykonawczych do ustawy nie został określony żaden formalny obowiązek prowadzenia rejestrów. Z przepisów tych wynika jedynie, że podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji zawierającej:

  • kwoty określone w art. 90,
  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz
  • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz
  • inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,
  • a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Powyższe oznacza, że dane te powinny wynikać z dokumentów posiadanych przez podatnika VAT, a tymi z formalnego punktu widzenia są jedynie faktury oraz deklaracje VAT. Zatem gdy podatnik prowadzi rejestry, to są one tylko pomocniczym urządzeniem księgowym, które może być skonstruowane według uznania podatnika.

Zdarzenia podatkowe zakupu i sprzedaży można ujmować w jedynym rejestrze VAT, ale też można prowadzić dwa rejestry – odrębny dla zakupów i odrębny dla sprzedaży.

Z uwagi na elementy konstrukcyjne podatku VAT, którymi m. in. są podstawa opodatkowania, ceny netto, podatek należny oraz podatek naliczony podlegający odliczeniu, w rejestrach prowadzonych dla celów rozliczania VAT należy ujmować wartości (ceny) netto, jakie powstaną po przeliczeniu wartości walutowych na złote z zastosowaniem właściwego średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP – w tym przypadku będzie to kurs przyjęty przez organy celne.

W jaki sposób ująć poszczególne operacje w deklaracji VAT-7?

Ceny netto stanowią podstawę opodatkowania z tytułu importu, którą po stronie rozliczania podatku należnego ujmuje się w odpowiednich wierszach i polach deklaracji VAT-7. W opisanym przypadku kwotę netto będącą podstawą opodatkowania oraz wynikający z niej podatek należny związany z importem towarów należy ująć we wierszu 12: pole 31 – kwota netto, pole 32 – kwota podatku.

UWAGA!
W deklaracji VAT, co do zasady, nie ujmuje się poszczególnych transakcji, a jedynie łączne kwoty wynikające z posiadanych faktur oraz prowadzonych w oparciu o nie rejestrów.

Podobnie wygląda to po stronie rozliczania podatku naliczonego, który podlega odliczeniu, ponieważ w deklaracji ujmuje się łącznie kwoty netto wszystkich zakupów oraz łącznie kwoty podatku naliczonego. Stąd też w tym przypadku kwotę netto wynikającą z przeliczenia waluty na złote oraz podatek należny, który przy imporcie towarów stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego ujmuje się w deklaracji do łącznych wartości transakcji zakupowych. W opisanym w pytaniu przypadku kwota netto zakupu powinna zostać uwzględniona w łącznej kwocie netto w polu 41, a kwota podatku naliczonego w łącznej kwocie tego podatku w polu 42.

Podatek dochodowy - koszty uzyskania przychodu

Przy zaliczaniu danego wydatku do kosztów decydujące znaczenie ma dzień poniesienia kosztu.

UWAGA!
Przeliczania kosztu poniesionego w walutach dla celów bilansowych oraz dla celów podatku dochodowego dokonuje się według średniego kurs NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający przeprowadzenie operacji, który jest tożsamy z dniem poniesienia kosztu podatkowego.

Takim bowiem dniem jest dzień ujęcia danego wydatku w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury lub innego dokumentu. Jeżeli wartości w fakturze wyrażone są w walucie obcej, to do przeliczenia jej na złote stosuje się średni kurs NBP ogłoszony w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia kosztu.

Ujęcie operacji w księgach rachunkowych

Ponieważ fakturę od amerykańskiego dostawcy otrzymano w dniu 17.06.2014 r., najwcześniej w tym dniu można było ująć ją w księgach rachunkowych. W przypadku zakupu towarów, które podlegają opodatkowaniu VAT, podstawą zapisów w księgach rachunkowych nie może być dowód zastępczy sporządzony przez daną jednostkę. Podstawą zapisów dla celów bilansowych i podatkowych nie może być również dowód wewnętrzny sporządzony przez jednostkę, ponieważ taki dowód służy jedynie do ujmowania w księgach operacji wewnętrznych.

Dokument „Pz” nie może być podstawą ujęcia zakupu towarów w księgach dla celów bilansowych i podatkowych. Do przeliczenia wartości walutowej towarów na złote należało zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień ujęcia wydatku w księgach, zatem prawidłowo zastosowanie miałby tu kurs ogłoszony w dniu 16.06.2014 r. Stąd błędnie zastosowano kurs z dnia 12.06.2014, ponieważ ani przepisy ustawy o rachunkowości, ani ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odwołują się do daty wystawienia faktury przez dostawcę towarów.

Podstawa prawna:

• art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19a ust. 9, art. 29a, art. 31 ust. 4, art. 86 ust. 1 – 2, art. 90, art. 99, art. 106a – 106b, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),
• art. 35 – 36, art. 201 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz UE seria L z 1992 r. str, 302 poz. 1, Dz.Urz. UE-spt.02-3 str. 307 ze zm.),
• art. 11 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 727 ze zm.),
• §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalenia wartości celnej (Dz.U. z 2004 r. nr 87, poz. 827),
• art. 15 ust. 1 ust. 4a, ust. 4e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
• art. 20 ust. 1 – 4, art. 21 ust. 1, ust. 3, art. 30 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Rozliczenie wartości walutowych z tytułu importu towarów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________