ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Faktura korygująca z tytułu zwrotu towaru

sobota, 18 października 2014 03:09

Faktura korygująca z tytułu zwrotu towaru

Napisane przez  Marian Szałucki

Zwrot towarów do dostawcy, na którą to okoliczność dostawca wystawia fakturę korygującą, nie kreuje po stronie nabywcy towarów żadnego nowego prawa do odliczania podatku naliczonego ponad to, które przysługiwało mu w momencie powstania prawa do jego odliczenia, czyli w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego po stronie dostawcy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres otrzymania pierwotnej faktury.

Zwrot towaru do dostawcy powoduje natomiast obowiązek zmniejszenia kwoty wcześniej odliczonego podatku naliczonego. Bez prawnego znaczenia pozostają dokumenty wewnętrzne wystawiane przez podatnika VAT.

W obrocie podatkowoprawnym w zakresie podatku VAT takimi dokumentami są jedynie faktury oraz wystawiane do nich faktury korygujące, które jako dokumenty formalne wywołują skutki prawne przewidziane w przepisach ustawy o VAT.

Z tego względu dokumenty zwrotu na magazyn, które są wystawiane z sytemu magazynowego, nie są istotne.

W jakim miesiącu można odliczyć podatek VAT z faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru otrzymanej od dostawcy?

Istotne są faktury korygujące otrzymane od dostawcy towarów, które zostały mu zwrócone. Skutki faktury korygującej, która po stronie dostawcy towarów spowodowała zmniejszenie pierwotnej podstawy opodatkowania, podatnik będący nabywca towarów jest obowiązany uwzględnić w deklaracji rozliczeniowej składanej za ten okres rozliczeniowy, w którym otrzymał on fakturę korygującą.

Czy można odliczyć podatek VAT z faktury korygującej z tytułu zwrotu towaru w miesiącu jej otrzymania lub w kolejnych dwóch miesiącach następujących po miesiącu otrzymania faktury korygującej?

Oznacza to, że skutki korekty zmniejszającej pierwotną kwotę podatku naliczonego nie mogą być przenoszone na kolejne okresy rozliczeniowe. Należy zatem uwzględnić skutki faktur korygujących w deklaracji VAT składanej za miesiąc, w którym otrzymamy fakturę korygującą.

Jeżeli podatnikowi VAT przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z pierwotnej faktury dostawcy, a pomimo tego nie dokonał takiego odliczenia, to otrzymanie następnie faktury korygującej w późniejszym  okresie rozliczeniowym uprawnia go do odliczenia tegoż podatku naliczonego w tym okresie, z uwzględnieniem w nim zmniejszających skutków korekty.

Podstawa prawna:

• art. 19a ust. 1, art. 29a ust. 10 pkt 2, ust. 13, art. art. 86 ust. 1 – 2, ust. 10, ust. 10b pkt 1, ust. 11, ust. 13, ust. 19a, art. 106a – 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Faktura korygująca z tytułu zwrotu towaru

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________