ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Karty podarunkowe jako zapłata w podatku dochodowym

poniedziałek, 20 października 2014 04:48

Karty podarunkowe jako zapłata w podatku dochodowym

Napisane przez  Marian Szałucki

Pytanie: Czy w związku z takim zakupem powstanie przychód i koszt podatkowy?

Spółka otrzymała karty podarunkowe od firmy telekomunikacyjnej za przedłużenie umowy. Kartami tymi zapłacono za zakupione towary.

Ekspertax odpowiada: W związku z takim pytaniem, należy się zastanowić, czy otrzymane karty podarunkowe można uznać za ekwiwalent środków pieniężnych, jakie spółka otrzymała za swoje świadczenie na rzecz operatora telekomunikacyjnego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują na wprost tego, co należy uznać za wynagrodzenie podatnika podatku dochodowego. Definiują natomiast to, co uznaje się za przychód, którym są w szczególności:

  1. otrzymane pieniądze, a także wartości pieniężne,
  2. wartość nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, a także
  3. wartość innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepisy ww. ustawy definiują również, że przychodem z działalności są przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Za datę powstania przychodu należnego uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Karty podarunkowe można uznać za zapłatę przedstawiającą wartość pieniężną, którą otrzymano z tytułu wykonania jakiejś usługi (świadczenia wzajemnego) na rzecz operatora telekomunikacyjnego. Jednak, czy samo podpisanie umowy można uznać za świadczenie wzajemne?

W związku z przedłużeniem umowy, samo podpisanie jej przedłużenia bez wątpliwości jest czynnością prawną w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Nie można tego faktu jednak uznać za faktyczne zobowiązanie się do korzystania z usług operatora, za które tenże zapłacił kartami podarunkowymi. Umowa taka bowiem, jako wzajemnie zobowiązująca z jednej strony zobowiązuje operatora do świadczenia usług, a z drugiej strony zobowiązuje spółkę do zapłaty za te usługi, jeżeli będzie z nich faktycznie korzystała.

Stąd też uznać należy, że karty podarunkowe są jednostronnym świadczeniem operatora, ponieważ jako znak legitymacyjny uprawniający do nabycia towarów o określonej wartości same w sobie nie przedstawiają żadnej wartości. Ta bowiem po stronie spółki pojawia się dopiero w momencie realizacji wynikającego z nich uprawnienia, kiedy nabywa za nie towary, za które w istocie płaci operator.

Zapłata za nabyte towary, której dokonano otrzymanymi kartami podarunkowymi, nie jest wydatkiem kosztowym, który mógłby być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ to nie spółka poniosła ten wydatek. Oznacza to również, że nabyte w taki sposób towary spółka otrzymała za darmo, w związku z czym powstał u niej przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w naturze.

Podstawa prawna:

• art. 12 ust. 1 pkt 1 – 2, ust. 3 – 3a, art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.),
•  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 121).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Karty podarunkowe jako zapłata w podatku dochodowym

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________