ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Refakturowanie opłat za wywóz śmieci. Stawka VAT

poniedziałek, 20 października 2014 13:40

Refakturowanie opłat za wywóz śmieci. Stawka VAT

Napisane przez  Dorota Ryterska

Działalność spółdzielni mieszkaniowych polegająca na wykonywaniu czynności, za które uiszczane są opłaty przez podmioty posiadające tytuł prawny do lokali użytkowych jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu VAT. Problem może stanowić stawka podatku VAT dla tego typu usług.

Czynności wykonywane na rzecz podmiotów korzystających z zasobu lokalowego (mieszkalnego lub użytkowego) spółdzielni, za które to czynności spółdzielnia pobiera opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przypominają w swej istocie kompleksową usługę najmu lokalu. Przy takim porównaniu należy mieć również na uwadze cel świadczonej usługi. Zarówno przy usłudze najmu, jak i wykonywania czynności na rzecz mieszkańców, korzystających z lokali mieszkalnych i użytkowych, usługa prowadzi on do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (w przypadku lokali mieszkalnych) lub innych potrzeb (w przypadku lokali użytkowych).

Powinność ponoszenia ww. płatności przez podmioty wymienione w art. 4 ust. 1-4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych związana jest z wynikającym z art. 1 ust. 3 tej ustawy obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowych zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie samej spółdzielni lub mienie członków spółdzielni nabyte na podstawie ww. ustawy. Przepis ten czyni ze spółdzielni mieszkaniowej instytucjonalnego zarządcę nieruchomości, który zarządza nieruchomościami swoimi i swoich członków; może także zarządzać innymi nieruchomościami o dowolnych funkcjach na mocy umowy zawartej z ich właścicielami.

Działalność spółdzielni mieszkaniowej w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie i nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków jest obligatoryjną działalnością gospodarczą takiej spółdzielni (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r., III CZP 21/02). W różnych sprawach dotyczących takiego zarządu spółdzielnia będzie więc traktowana jak przedsiębiorca (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r., II CK 374/02).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składające się na całość należności pobieranych przez spółdzielnię od posiadających spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz posiadających odrębną własność lokalu użytkowego podlegają opodatkowaniu 23% VAT.

Zatem refakturowanie opłat za wywóz śmieci, np. przez zarządców domów (lub spółdzielnie) na właścicieli poszczególnych lokali użytkowych, również podlega opodatkowaniu VAT według stawki 23%. Na takim stanowisku stoją również organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 października 2013 r. (IPTPP4/443-508/13-5/OS).

powrót VAT Refakturowanie opłat za wywóz śmieci. Stawka VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________