ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wniosek o zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych. Termin upływa 31 grudnia 2014

wtorek, 21 października 2014 12:28

Wniosek o zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych. Termin upływa 31 grudnia 2014

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oznacza, że wydatki na zakup materiałów budowlanych poniesione po dniu 31 grudnia 2013 r. nie uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków na zasadach określonych w przepisach uchylonej ustawy. Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturą VAT do końca 2013 r.

Termin na złożenie wniosku z tytułu wydatków poniesionych w ostatnim roku obowiązywania uchylonych przepisów wygasa z końcem 2018 r. Inwestorom (osobom fizycznym) przyznano pięcioletni okres przejściowy na rozliczenie wydatków poniesionych do 31 grudnia 2013 r. niezależnie od stopnia zaawansowania inwestycji mieszkaniowej.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciła moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (art. 38 i 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 130 ze zm.).

 

Zgodnie jednak z zasadą ochrony praw słusznie nabytych, na podstawie art. 32 ust. 1 tej ustawy, osobie fizycznej, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych uprawniających do zwrotu części wydatków na podstawie przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przyznano prawo do ubiegania się po dniu 31 grudnia 2013 r. o częściowy zwrot tych wydatków na dotychczasowych zasadach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 tego artykułu, które określają harmonogram składania wniosków oraz skróciły okres ustalania limitów zwrotów.

Zgodnie z ust. 2 wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

  1. od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. - należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
  2. od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. - należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2015 r.
  3. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. - należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
  4. od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
  5. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - należy złożyć nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

W myśl ust. 3, w przypadku gdy ww. wniosek składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zwrot części wydatków, o którym mowa w przepisach ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r., nie ma charakteru ulgi podatkowej. Stanowi formę rekompensaty, której wysokość została uzależniona od kwoty podatku VAT zapłaconego przez osobę fizyczną w cenie nabywanych materiałów budowlanych.

Zwrot ten od początku był pomyślany jako rozwiązanie krótkotrwałe, które zostanie zlikwidowane w momencie wprowadzenia nowego instrumentu wspierającego realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. Faktu tego nie zmienia okoliczność, iż limity kwoty zwrotu, o których mowa w uchylonej ustawie, dotyczą okresów pięcioletnich. Przedmiotowe okresy, w przeciwieństwie do ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie są bowiem powiązane z rokiem poniesienia wydatku. Nie są też skorelowane z okresem trwania inwestycji.

Dla potrzeb zwrotu części wydatków pięcioletni okres liczony jest od daty złożenia pierwszego wniosku, natomiast limity zwrotu obowiązujące w tym okresie uzależnione są od wysokości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

W konsekwencji dla każdego z inwestorów pięcioletni okres obejmuje inny przedział czasowy. Inne też są limity zwrotu, gdyż z chwilą złożenia kolejnego wniosku w pięcioletnim okresie ulegają one odpowiednio podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od ceny 1 m2 ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia kolejnego wniosku (cena ta ustalana jest na podstawie nakładów poniesionych przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych, stąd w okresie obwiązywania przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym można zaobserwować zarówno okresy, w których ww. cena wzrastała, jak i okresy, w których ulegała obniżeniu).

Jednocześnie w ramach programu ˝Mieszkanie dla młodych˝ pozostawiono możliwość skorzystania po dniu 1 stycznia 2014 r. ze zwrotu części podatku VAT przy zakupie materiałów budowlanych tym osobom fizycznym, które - prowadząc budowę systemem gospodarczym - zaspokajają własne potrzeby mieszkaniowe. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia określają przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi należące do właściwości ministra infrastruktury i rozwoju.

Tak wynika z odpowiedzi z dnia 30 czerwca 2014 r. udzielonej przez Ministra Finansów na interpelację poselską dotyczącą zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowy.

powrót VAT Wniosek o zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych. Termin upływa 31 grudnia 2014

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________