ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT MF: Kiedy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego?

wtorek, 21 października 2014 13:00

MF: Kiedy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Wprowadzenie możliwości pełnego odliczenia podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w przypadku, gdy pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej, wymagało wprowadzenia odpowiedniego systemu zabezpieczającego.

 

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT, co do zasady, przysługuje tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami, które wykorzystywane są wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Natomiast w stosunku do pojazdów przeznaczonych do użytku mieszanego, tj. zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych, podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50%.

Mowa tutaj o obowiązku złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o pojeździe wykorzystywanym przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (czyli korzystającego z pełnego prawa do odliczenia) tj. VAT-26, wprowadzenia zasad używania pojazdu samochodowego wykluczających możliwość używania go do celów prywatnych oraz prowadzenia ewidencji przebiegu takiego pojazdu.

Prowadzona ewidencja przebiegu ma na celu dodatkowe potwierdzenie, że pojazd, od którego dokonano pełnego odliczenia podatku VAT, rzeczywiście wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Znowelizowane przepisy określają również pojazdy, które ustawowo zostały uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Przy ich wykorzystywaniu podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ani nie muszą składać informacji o tych pojazdach (VAT-26).

Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny (przeznaczone typowo do przewozu ładunków lub wykorzystania zgodnie ze swoim przeznaczeniem gospodarczym).

Do takich pojazdów należą m.in.:

  • pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van - art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

Spełnienie wymagań technicznych dla wskazanych powyżej pojazdów stwierdza się na podstawie dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydanego przez nią zaświadczenia, jak również dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań.

Jak wskazano w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312), zaświadczenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2014 r., tj. mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług.

Użyte w tym przepisie odwołanie wskazuje, dla których pojazdów samochodowych wydane wcześniej zaświadczenia zachowują ważność i, tym samym, w jakich przypadkach nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego. Wymagania dla tych konkretnych pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają wydane wcześniej zaświadczenia nie uległy zmianie po dniu 31 marca 2014 r.

Wymagania te są również tożsame z wymaganiami określonymi w:

  • art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2010 r.) dla "pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van" oraz
  • art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652), który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2013 r.) wobec "pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van".

Zatem zaświadczenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. na podstawie wskazanych wyżej przepisów przez okręgową stację kontroli pojazdów zachowują ważność dla celów odliczenia podatku od towarów i usług, o ile nie były dokonywane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których pojazd samochodowy nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem.

Ww. stanowisko Ministra Finansów w kwestii zachowania ważności wydanych wcześniej zaświadczeń przez okręgową stację kontroli pojazdów zostało opublikowane na początku 2011 r. na stronie internetowej po zmianie przepisów o podatku od towarów i usług ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652) i w zakresie wyżej wskazanym zachowuje swą aktualność.

W zakresie wątpliwości dotyczących zaliczania w koszty podatku od towarów i usług należy wskazać, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odsprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Podatek naliczony, o którym mowa w powyższym przepisie, to suma kwot podatku VAT określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług lub potwierdzających dokonanie przedpłaty, a także faktur od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu. Natomiast podatek VAT naliczony, o który podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług zgodnie z odrębnymi przepisami, to 50% kwoty podatku, który w myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT nie obniża podatku należnego.

Zatem jeśli wydatek związany z używaniem samochodu osobowego spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), stanowi koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem naliczonym niepodlegającym odliczeniu od podatku należnego.

Tak wynika z odpowiedzi MF z dnia 11 czerwca 2014 r. na interpelację poselską nr 26347 w sprawie problemów wynikających z ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

powrót VAT MF: Kiedy nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________