ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Sprzedaż bezpośrednia żywności podczas imprez masowych

czwartek, 06 listopada 2014 20:06

Sprzedaż bezpośrednia żywności podczas imprez masowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie opodatkowania sprzedaży bezpośredniej żywności podczas imprez masowych.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

W przypadku gdy członkowie koła gospodyń wiejskich, które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. nr 32, poz. 217 ze zm.) jest społeczno-zawodową organizacją rolników, przekażą nieodpłatnie na rzecz tej organizacji wytworzone przez siebie produkty żywnościowe, które następnie zostaną sprzedane podczas imprezy masowej, nie uzyskują przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód taki jest przychodem koła gospodyń wiejskich, a nie jego członków.

W konsekwencji zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.) wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników (m.in. koła gospodyń wiejskich), izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych działających na podstawie odrębnych ustaw w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Ponadto przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy zwalnia od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność m.in. kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienia, o których mowa wyżej, nie dotyczą dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo wyrobów z ich udziałem (art. 17 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W związku z powyższym, jeżeli wymienione organizacje uzyskują dochody ze sprzedaży produktów żywnościowych w czasie imprez masowych i dochody te przeznaczą na cele statutowe, o których mowa w powołanych przepisach, wówczas będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast jeżeli sprzedaż produktów żywnościowych na imprezach masowych dokonywana jest przez rolników (osoby fizyczne), to opodatkowanie uzyskanych przychodów z tego tytułu zależy od tego, czy zbywane produkty są przetworzone, czy też nie.

W przypadku kiedy produkty żywnościowe pochodzą z własnej uprawy lub hodowli niestanowiącej działów specjalnych produkcji rolnej i sprzedawane są w stanie nieprzetworzonym, to uzyskane przychody zaliczane są do przychodów z działalności rolniczej i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Z kolei przychody ze sprzedaży produktów żywnościowych (roślinnych i zwierzęcych) pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, przerobionych sposobem przemysłowym (np. ze sprzedaży własnych wyrobów piekarskich czy wędliniarskich) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli sprzedaż taka wyczerpuje przesłanki wynikające z art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 tej ustawy, tj. m.in. ma charakter zorganizowany, ciągły i jest prowadzona we własnym imieniu, to uzyskane przychody zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej. W przypadku niespełnienia powyższych warunków uzyskane przychody podlegają opodatkowaniu według skali jako przychody z innych źródeł.

Z opodatkowania zwolnione są tylko, stosownie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 71 tej ustawy, przychody ze sprzedaży produktów żywnościowych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych (np. kiszeniu kapusty lub ogórków) lub przetwórstwie mleka (np. serów) albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży takich produktów na imprezie masowej będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W zakresie podatku VAT

Przepisy dotyczące funkcjonowania podatku VAT w Unii Europejskiej podlegają harmonizacji na zasadach określonych w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), wraz z jej rozwinięciem w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy podatnikiem jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą. "Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Znalazło to odzwierciedlenie w zapisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust.1 i 2 tej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że w zakresie możliwości uznania danej działalności za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, co przesądza o statusie prawnopodatkowym podmiotu ją wykonującego, nie ma znaczenia ani cel, ani rezultat tej działalności.

Okoliczność zatem, że celem lokalnych grup środowiskowych, głównie kół gospodyń wiejskich, jest kultywowanie tradycji i kultury poprzez wytwarzanie i sprzedaż na jarmarkach, festynach i kiermaszach zdrowej i regionalnej żywności będącej znakiem jakości i wizytówką danego regionu, nie wyłącza możliwości traktowania tych podmiotów jako podatników podatku od towarów i usług. Należy podkreślić, że przepisy dyrektywy nie przewidują preferencji w podatku VAT dla produktów regionalnych sprzedawanych przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich na lokalnych imprezach i festynach, a zatem przedmiotowa działalność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Ponadto należy również zauważyć, że przepisy ustawy o VAT,  zgodnie z prawem Unii Europejskiej przewidują dla podatników możliwość stosowania zwolnień podmiotowych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zwolnienie to dotyczy również stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich prowadzących sprzedaż produktów regionalnych na lokalnych imprezach i festynach, jeżeli ich obroty nie przekraczają kwoty, o której mowa powyżej.

Dodatkowo należy nadmienić, iż na podstawie art. 111 ustawy o VAT, istnieje obowiązek stosowania kas rejestrujących przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jednocześnie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy mogą korzystać z określonych zwolnień z tego obowiązku, m.in. zwolnień podmiotowych.

Jeżeli stowarzyszenie lub koło gospodyń wiejskich spełnia warunki stosowania tych zwolnień, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

źródło: Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 26866 w sprawie opodatkowania sprzedaży bezpośredniej żywności podczas imprez masowych z dnia 7 lipca 2014 r.

powrót Podatki dochodowe Sprzedaż bezpośrednia żywności podczas imprez masowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________