ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)

piątek, 14 listopada 2014 13:17

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Uwaga! Weszły w życie zmiany przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).W dniu 30 października 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 21 października 2014 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowane w Dzienniku Ustaw z 29 października 2014 r. (poz. 1478). Ustawa ta zmieniła art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328) oraz uchyliła art. 17 pkt 1 tej ustawy.

W następstwie tej zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. regulacje dotyczące obowiązku opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z przepisami o CFC na polskich rezydentów nałożony został obowiązek wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej i opodatkowania tych dochodów 19% stawką podatku dochodowego. Zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana poprzez odwołanie się do następujących kryteriów:

  • kraju siedziby lub zarządu zagranicznej spółki kontrolowanej,
  • poziomu kontroli takiej spółki przez polskiego rezydenta, wynikającej z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w organach kontrolnych lub stanowiących zagranicznego podmiotu lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
  • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
  • charakteru uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

Omawiane przepisy nie będą miały zastosowania do podatników kontrolujących zagraniczną spółkę kontrolowaną, będącą rezydentem podatkowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, iż zagraniczna spółka kontrolowana w państwie tym prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Ponadto, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym dochody zagranicznej spółki kontrolowanej w sytuacji, kiedy wysokość uzyskanych w danym roku podatkowym przez taką spółkę przychodów nie będzie przekraczać kwoty odpowiadającej 250.000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej bezpośrednio poprzedzającego dany rok podatkowy tej spółki.

Z kolei warunek zlokalizowania zagranicznej spółki kontrolowanej w państwie stosującym niższy niż krajowy poziom opodatkowania podatkiem dochodowym, oznacza ustawową stawkę podatku dochodowego (stawkę nominalną) w stosunku do jednego rodzaju przychodów pasywnych, niższą o co najmniej 25% od stawki krajowej lub sytuację, gdy osiągane zagraniczne przychody są w państwie źródła zwolnione albo wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Nie dotyczy to sytuacji gdy przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie  w przypadku spółek dominujących  i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

powrót Podatki dochodowe Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________