ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe MF chce powołać Radę do spraw Unikania Opodatkowania

czwartek, 27 listopada 2014 15:39

MF chce powołać Radę do spraw Unikania Opodatkowania

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów zamierza powołać nowy organ umożliwiający stosowanie klauzuli obejścia prawa. Jak dotychczas sam pomysł wprowadzenia kolejnego mechanizmu utrudniającego działalność gospodarczą przedsiębiorcom, tj. nowej klauzuli obejścia prawa spotkał się z krytyką organizacji reprezentujących przedsiębiorców, wielu ekspertów i ciał doradczych.

Przedsiębiorcy masowo uciekają spod jurysdykcji polskiego ZUS do krajów o mniejszych obciążeniach parapodatkowych (tzw. optymalizacja ZUS). Podobnie zaczyna się dziać w przypadku zobowiązań podatkowych, które w Polsce są wysokie, o ogromnym formalizmie już nie wspominając.

W szczególności przykładem świecą największe korporacje, które uciekają przed opodatkowaniem z państw swojej siedziby do rajów podatkowych, tj. krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, takich jak Hong Kong, Makau, Księstwo Liechtensteinu, Księstwo Monako, itp, pełna lista tutaj.

Obecnie nietrudno skorzystać z usług optymalizacji i planowania podatkowego. Nie są to już usługi super drogie, a świadczy je legalnie większość kancelarii prawnych w Polsce. Korzystają więc z nich, nie tylko podatnicy o bardzo zasobnych portfelach, ale także zwykli przedsiębiorcy, którzy wolą płacić podatki za granicą.

Na przykład, w Hong Kongu, gdy podatnik opodatkował się w niekorzystny sposób, tamtejszy urząd skarbowy wysyła do niego informację, że korzystniej byłoby dla niego zmienić sposób opodatkowania na inny, wskazany przez urząd, ponieważ dzięki tej zmianie podatnik ten zapłaci niższy podatek. W Polsce, nie do pomyślenia.

W związku z tym MF podjęło szeroko zakrojone prace uszczelniające system podatkowy, takie jak renegocjacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wprowadzenie opodatkowania spółek CFC, usprawnienie systemu wymiany informacji podatkowych z obcymi administracjami podatkowymi oraz wprowadzenie nowej klauzuli obejścia prawa.

Z uwagi na krytykę tego ostatniego rozwiązania, MF wycofało się z pomysłu zamieszczenia nowej klauzuli obejścia prawa w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nie zarzucono jednak samej idei walki z unikaniem opodatkowania, które obecnie stało się jedynym orężem walki przedsiębiorców ze zbytnim fiskalizmem organów państwa.

Rada do spraw Unikania Opodatkowania miałabym być niezależnym od administracji kolegialnym organem doradczo-opiniodawczym, wydającym bezpłatne opinie o zasadności zastosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. Opinia byłaby wydawana w spornych sprawach na etapie postępowania podatkowego.

Opinia Rady nie byłaby formalnie wiążąca dla Ministra Finansów, ale byłby on zobowiązany odnieść się do jej opinii. Projekt powołania Rady zakłada, że Rada, działając siłą swojego autorytetu, będzie wpływać na ujednolicenie praktyk stosowania klauzuli unikania opodatkowania. Rada będzie zatem podmiotem eksperckiego i społecznego nadzoru nad stosowaniem klauzuli.

Członków Rady (12 osób) oraz jej przewodniczącego będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na 4-letnią kadencję. W jej skład będą wchodzić będą eksperci z zakresu prawa podatkowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego, międzynarodowego prawa finansowego i gospodarczego.

powrót Podatki dochodowe MF chce powołać Radę do spraw Unikania Opodatkowania

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________