ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Moment powstania przychodu z tytułu karty przedpłaconej (prepaid)

poniedziałek, 27 lipca 2015 13:55

Moment powstania przychodu z tytułu karty przedpłaconej (prepaid)

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Przy sprzedaży kart typu pre-paid, podobnie jak w przypadku bonów podarunkowych oraz voucherów, przychód powstaje dopiero w chwili podjęcia decyzji przez klienta, jaki towar bądź usługę chce za nie kupić, wskazał w wyroku z dnia 15 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 3591/14).

Jakkolwiek ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ani ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie definiuje pojęcia przychodu, to niewątpliwie jego konstytutywne cechy wynikają z nauki prawa i istniejącego orzecznictwa sądowego. Przyjmuje się zatem, że przychodem jest każde trwałe, definitywne przysporzenie majątkowe, które miało charakter rzeczywisty.

Zdaniem organu podatkowego było jednak inaczej, ponieważ "według wykładni literalnej art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

W niniejszej sprawie zastosowanie znaleźć może jedynie pierwszy człon cytowanej normy prawne dotyczący pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozumienie pojęcia ,"należności na poczet dostaw towarów i usług". W ocenie organu interpretacyjnego posłużenie się przez ustawodawcę powyższym sformułowaniem oznacza, iż dane przysporzenie majątkowe wpłacane jest na poczet ("na rachunek") dostawy konkretnego towaru, czy też konkretnej usługi, która zostanie wykonana w przyszłych okresach sprawozdawczych.

W konsekwencji, w momencie wpłaty podatnik musi już dysponować wiedzą na poczet jakiej usługi (dostawy towaru) musi zarachować dokonaną wpłatę. Za powyżej prezentowaną argumentacją, co do określoności świadczonych usług czy też dostaw towarów świadczy również człon normy stwierdzający, iż owa dostawa usług, czy też towarów zostanie wykonana w przyszłych okresach sprawozdawczych. Zestawiając bowiem brzmienie przepisu, iż należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane (...) powoduje, iż należność już istnieje z tytułu wykonania usługi czy też dostarczenia towaru, przy czym jedynie termin jej realizacji jest opóźniony i dotyczy innych od dokonanej wpłaty okresów sprawozdawczych. Sens unormowania sprowadza się zatem do sytuacji, gdy dany podmiot wie jakie świadczenia mają zostać przez niego wykonane, a tylko termin ich wykonania jest późniejszy od wpłaty dokonanej przez kontrahenta".

Pogląd, zgodnie z którym dla zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy konieczne jest określenie jakich dostaw towarów i usług dotyczy należność akceptowany jest w orzecznictwie sądów administracyjnych, tutaj organ podatkowy powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2012 r. (II FSK 1938/10).

Sąd Administracyjny rozstrzygający w niniejszej sprawie nie zgodził się jednak z taką interpretacją przepisów.

powrót Podatki dochodowe Moment powstania przychodu z tytułu karty przedpłaconej (prepaid)

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________