ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Preferencyjne pożyczki dla powodzian

wtorek, 10 sierpnia 2010 15:13

Preferencyjne pożyczki dla powodzian

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. przewiduje możliwość udzielenia pożyczek do 50.000 zł poszkodowanym przedsiębiorcom. Pomoc będzie dotyczyć również poniesienia szkody w wyniku osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r.

Pożyczki dla przedsiębiorców będą przeznaczone na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

O udzielenie pożyczki ubiegać się będzie mógł przedsiębiorca, który w dniu wystąpienia powodzi:

 

1) wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 84, poz. 906);
2) zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników;
3) nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9–11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.);
4) nie korzystał z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi.

Pomoc dotyczy także tych, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.

powrót Inne Preferencyjne pożyczki dla powodzian

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________