ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Brak wody a podatek od nieruchomości

czwartek, 12 sierpnia 2010 13:48

Brak wody a podatek od nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Brak możliwości dostępu do wody, do czasu uzyskania takiej możliwości, niekiedy należy traktować jako względy techniczne, uniemożliwiające wykorzystanie - przynajmniej budynków - do działalności gospodarczej.

Dla opodatkowania nieruchomości nabytych przez spółkę według stawki podatkowej przewidzianej dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej niezbędnym jest ustalenie i rozważenie, czy w sprawie nie mamy do czynienia ze "względami technicznymi" uniemożliwiającymi wykorzystanie gruntów i budynków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Brak możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej uniemożliwia korzystanie z budynków, które mogły być adaptowane na budynki mieszkalne. Brak możliwości dostępu do wody, do czasu uzyskania takiej możliwości, należy zdaniem Sądu traktować jako względy techniczne, uniemożliwiające wykorzystanie - przynajmniej budynków - do działalności gospodarczej.

Za trafnością takiego poglądu przemawia interpretacja art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 listopada 2005 r. NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie z 26 maja 2004 r., w uzasadnieniu wyroku stwierdził m.in., iż z akt sprawy wynika, że wykonanie sieci wodociągowej sfinansowane zostanie ze środków własnych gminy, a ich wydatkowanie na ten cel zaplanowano na rok 2008. Taki stan rzeczy skutkował stwierdzeniem przez Sąd, że gospodarcze wykorzystanie przedmiotowego gruntu w 2003 r. było niemożliwe.

Nie wymaga bowiem żadnego dowodu, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymaga przynajmniej zaopatrzenia w wodę. Niemożność wykorzystania gruntu na potrzeby działalności była przy tym niezależna od skarżącej i była przez nią nieusuwalna. W konsekwencji tego NSA stwierdził, że wspomniane braki infrastrukturalne stanowią "względy techniczne" i mogły stanowić przeszkodę do uznania gruntu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (wyrok z dnia 3 marca 2010 r.).

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do nas: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatek od nieruchomości Brak wody a podatek od nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________