ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Stawka podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego

wtorek, 14 września 2010 13:22

Stawka podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jedynie potencjalna możliwość przekroczenia przez stawkę podatku określoną w rozporządzeniu wysokości stawki ustawowej nie jest wystarczająca do uznania naruszenia konstytucyjnej zasady wyłączności ustawy w dziedzinie prawa podatkowego. Taki wyrok wydał w dniu 7 września 2010 r. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego (P 94/08).

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że §6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego jest zgodny z art. 2 oraz z art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji natomiast §6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie podatku akcyzowego oraz §4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego są zgodne z art. 2 Konstytucji.

Kwestionowane regulacje przewidywały, że w przypadku niezłożenia przez nabywcę oleju opałowego oświadczenia o jego przeznaczeniu na cele opałowe olej opałowy jest opodatkowany według wyższych stawek właściwych dla oleju napędowego.

Zdaniem sądu występującego z pytaniem prawnym obowiązywanie kwestionowanego §6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. prowadziło do sytuacji, w której stawka podatku dla sprzedaży oleju opałowego określona w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy mogła wykraczać poza granice stawki ustawowej.

Pytanie powstało na tle sprawy, w której w trakcie kontroli przeprowadzonej u podatnika stwierdzono szereg nieprawidłowości w rozliczeniu podatku akcyzowego związanego ze sprzedażą oleju opałowego. Stwierdzono bowiem m.in., że część oświadczeń o przeznaczeniu oleju była niekompletna.

Zdaniem sądu pytającego w takiej sytuacji, gdy w akcie wykonawczym do ustawy zostaje unormowana materia ustawowa, powinno to nastąpić w sposób jasny i precyzyjny. Jednoznacznie przypisujący określonemu wyrobowi akcyzowemu należną mu stawkę podatku. Przedmiot opodatkowania oraz przynależna mu stawka podatku nie mogą budzić żadnych wątpliwości. Taka sytuacja, w której dochodzi do określenia stawki podatku dla sprzedaży oleju opałowego w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy w sposób wykraczający poza granice stawki zakreślone w ustawie wskazuje na naruszenie norm konstytucyjnych. Ponadto odesłanie w kwestionowanych przepisach w zakresie określenia podatku akcyzowego dla oleju opałowego do przepisów określających trzy stawki podatku w zależności od zawartości siarki, budzi uzasadnione zastrzeżenia, co do zgodności z zasadami poprawnej legislacji stanowiącej element demokratycznego państwa prawnego.

Jednakże w ocenie Trybunału Konstytucyjnego podniesione przez sąd naruszenie zasady wyłączności ustawowej w sferze prawa podatkowego ma charakter potencjalny, a nie realny. Ewentualne naruszenie wskazanej zasady zależałoby od dwóch czynników:

1) od  wyniku wykładni ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dokonanej przez sądy administracyjne w celu ustalenia, jaką stawkę podatku należy stosować do oleju opałowego, a także

2) od poziomu cen sprzedaży oleju opałowego.

Sąd nie wykazał, że w sprawie w związku z którą wystąpił z pytaniem prawnym nastąpiło przekroczenie stawki ustawowej przez stawkę określoną w rozporządzeniu.

Następny zarzut dotyczył wszystkich zaskarżonych przepisów powołanych rozporządzeń. Zastrzeżenia sądu co do zgodności z zasadami poprawnej legislacji budziło odesłanie do przepisów zawierających trzy stawki podatku stosowane, przy określaniu stawki podatku akcyzowego dla oleju opałowego obowiązującej w razie niezłożenia oświadczenia o jego przeznaczeniu na cele opałowe.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że samo określenie trzech stawek podatkowych dla danego wyrobu akcyzowego w jednym przepisie nie oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji. Kwestionowane przepisy w sposób jednoznaczny odsyłają do poszczególnych stawek stosowanych w zależności od poziomu siarki w oleju.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Akcyza Stawka podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________