ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Szczegółowa ewidencja obrotu na kasie

środa, 22 września 2010 12:47

Szczegółowa ewidencja obrotu na kasie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik nie musi prowadzić odrębnej ewidencji, jeżeli prowadzona przez niego ewidencja szczegółowa całego obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualna wydanej w dniu 8 września 2010 r.

 

Podatnik prowadził działalność gospodarczą polegającą na handlu samochodami używanymi. Podatek VAT rozliczał na zasadach tzw. VAT-marża i zasadach ogólnych. Cały obrót ewidencjonował za pomocą kasy fiskalnej. W kasie fiskalnej obrót ze sprzedaży opodatkowanej na zasadzie VAT-marża ewidencjonował:

  • ze stawką 0% wpisuję kwotę nabycia (wartość zakupu pojazdu),
  • ze stawką 22% kwotę marży.

Klient do każdej transakcji ma wystawianą fakturę VAT-marża z całą kwotą brutto transakcji, bez wyodrębniania kwoty podatku VAT. Pozostały obrót, na tzw. zasadach ogólnych, również był ewidencjonowany na kasie fiskalnej. Po zamknięciu miesiąca podatnik drukował miesięczny raport szczegółowy i fiskalny i jedną pozycją zapisu wprowadzał do zbroszurowanej ewidencji VAT sprzedaży. Na początku działalności, pomimo że miał kasę fiskalną, do ręcznie prowadzonej ewidencji sprzedaży, przenosił pozycja po pozycji całą sprzedaż potem stwierdził, że to jest dublowanie zapisów, ponieważ wszystko jest w kasie fiskalnej.

Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę podatkową w zakresie obowiązku podatkowego w podatku VAT i stwierdził, że rejestry sprzedaży VAT za kontrolowany okres są wadliwe. Uznano, że podatnik miał obowiązek prowadzić szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, ponieważ do tego zobowiązywał art. 120 ust. 15. Zdaniem organu kontrolującego to, że prowadzono taką ewidencję za pomocą kasy fiskalnej nie wystarczało, podatnik miał prowadzić jeszcze jedną ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Zdaniem kontrolujących, do kasy fiskalnej podatnik miał obowiązek ewidencjonować sprzedaż brutto, czyli całą otrzymaną należność, a dla dokonania prawidłowego rozliczenia VAT-u w deklaracji podatkowej posłużyć się danymi z ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w podstawie opodatkowania i sposobie obliczania podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej przyznał rację podatnikowi. Wskazał, że stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Generalnie zatem opodatkowaniu podlega cała kwota należna od nabywcy. Od zasady tej ustawa o VAT przewiduje jednak pewne odstępstwa. Ze specyficznym sposobem ustalania podstawy opodatkowania mamy do czynienia w przypadku szczególnej procedury opodatkowania marży.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

 Przez towary używane, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).

Zgodnie z § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338.), podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku stosowania procedury opodatkowania marży, dostawca zobowiązany jest za pomocą kas rejestrujących ewidencjonować całą kwotę, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić.

Natomiast w związku z tym, że kasy rejestrujące nie mają możliwości odrębnego zidentyfikowania sprzedaży towarów opodatkowanych tylko od marży (dla których nie wyodrębnia się kwoty VAT), należy wykorzystać aktualne możliwości kas. W stawkach oznaczonych literowo występują stałe pozycje:

  • literze „A” jest przyporządkowana stawka podatku 22%,
  • literze „B” jest przyporządkowana stawka podatku 7%,
  • literze „C” jest przyporządkowana stawka podatku 0%,
  • literom od „D” do „G” odpowiadają kolejne stawki podatkowe wprowadzone na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Dla sprzedaży opodatkowanej od marży można przyporządkować kolejną wolną literę przypisując jej stawkę „0%” (nie jest to stawka podatku VAT, lecz tzw. zero techniczne). Serwisant programując kasę powinien odnotować w książce serwisowej, że litera ta jest przyporządkowana do sprzedaży opodatkowanej zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Za pomocą kasy ewidencjonowana jest więc wartość brutto sprzedaży.

W art. 120 ust. 16 ustawy o VAT ustawodawca zastrzegł, iż podatnik nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża. Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje wprost jakie wymogi ma spełniać ewidencja prowadzona przez Wnioskodawcę dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Obowiązek prowadzenia ewidencji to jeden z podstawowych wymogów, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT, a dane, jakie powinny zawierać ewidencje prowadzone przez podatników, mają przede wszystkim umożliwić prawidłowe sporządzenie przez nich deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Podatnik winien prowadzić przede wszystkim ewidencję sprzedaży i ewidencję zakupów, a ponieważ ustawodawca nie określił wymogów, co do formy prowadzenia ewidencji, podatnik sam powinien zaplanować taki sposób jej prowadzenia, który ułatwi terminowe sporządzenie deklaracji podatkowej na podstawie zgromadzonych w ewidencjach danych. Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji składanej w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonych przez niego ewidencji. Całość ewidencji powinna być dostosowana do potrzeb podatnika.

Dane z paragonów fiskalnych oraz z faktur VAT marża, które dokumentują sprzedaż towarów, korzystająca ze szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, nie pozwalają na ustalenie faktycznych wartości marż.

Dlatego też w celu prawidłowego rozliczenia podatku należnego pośrednicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, która musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży. Jest ona bowiem podstawą opodatkowania, a zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w ewidencji powinny znaleźć się m.in. dane niezbędne do określenia podstawy opodatkowania.

Stosowanie kasy fiskalnej to forma prowadzenia ewidencji. Mając na uwadze ustawowe wymogi co do ewidencji VAT należy zatem pod tym kątem badać, czy w ramach rejestracji czynności sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej podatnik dochowuje warunków ewidencjonowania. Dane zarejestrowane przez niego z zastosowaniem kasy fiskalnej pozwalają mu prawidłowo wypełniać obowiązki ewidencyjne. Dowodem jest niezakwestionowanie podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Skarbowego, w jakimkolwiek zakresie, składanych przez skarżącego deklaracji podatkowych jak też niestwierdzenie nieprawidłowości co do określenia podstawy opodatkowania (marży) oraz obliczeń podatku.

Ewidencja podatkowa nie jest i nie może być prowadzona «sama dla siebie». Trzeba mieć przede wszystkim na uwadze cel, wyraźnie określony w ustawie o VAT, któremu ma służyć nałożenie na podatnika obowiązków ewidencyjnych. Jest nim ni mniej ni więcej, a tylko dysponowanie przez niego danymi „,służącymi do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej” (art. 109 ust. 3), a w odniesieniu do art. 120 ust. 5 „danymi określonymi tym przepisem niezbędnymi do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Zatem, podatnik w prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej ewidencji wykazuje cały obrót i dokonał stosownego podziału, co umożliwiło mu sporządzenie deklaracji VAT-7. W związku z powyższym ewidencja taka spełnia wszystkie wymogi określone przepisami art. 120 ust. 15 ustawy i § 7 ust. 7 ww. rozporządzenia.

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszej informacji, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót VAT Szczegółowa ewidencja obrotu na kasie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________