ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych

piątek, 24 września 2010 14:27

Obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Kwotę tę określa przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), stanowiąc, że przepisy tej ustawy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu 30 września 2009 r. wyniósł 4,2226 zł/euro, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 30 września 2009 r. Nr 191/A/NBP/2009. Stąd też przychód uzyskany w 2009 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, zobowiązujący do prowadzenia od 1 stycznia 2010 r. ksiąg rachunkowych wynosi 5.067.120 zł.

Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  • środkami trwałymi,
  • określonymi składnikami majątku, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1.500 zł,
  • wartościami niematerialnymi i prawnymi ujętymi w ewidencji, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych powyżej w 2 punkcie, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem, definicje przychodów formułowane na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rachunkowości są różne. Podatkowa definicja przychodów jest bowiem szersza od definicji zawartej w ustawie o rachunkowości.

Jednakże, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od tego, czy w poprzednim roku podatkowym prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy też księgi rachunkowe, w kwestii obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych związani są treścią art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyraźnie wskazuje, że do obliczenia wysokości limitu przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy stosować definicję przychodów zawartych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro w 2009 r. podatnik uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości, stanowiącej środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, który został zaliczony do przychodów z tej działalności. Powiększył on tym samym przychód z działalności podstawowej uzyskany w 2009 r., przez co zostanie przekroczony limit przychodów obligujący ją do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych. Podatnik wskazał, iż przychód uzyskany w wyniku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości był wyłącznie jednorazowy i miał charakter incydentalny.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2010 r. stwierdził, iż skoro przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (środka trwałego) stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy) i do przychodów z tej działalności został zaliczony, to przy ustaleniu przychodu decydującego o obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, należy również go uwzględnić.

Bez znaczenia pozostaje fakt, iż sprzedaż ww. nieruchomości stanowiącej środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, miała charakter jednorazowy i incydentalny, ponieważ z reguły sprzedaż środków trwałych, czy też innych rzeczowych składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, odbywa się sporadycznie i na zasadzie incydentu. Powyższe nie oznacza więc, iż przychód uzyskany z tej sprzedaży może być wyłączony z przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej dla celów ustalenia limitu przychodów, którego przekroczenie rodzi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

powrót Rachunkowość Obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________