ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Świadczenia rzeczowe w 2011

wtorek, 28 września 2010 16:46

Świadczenia rzeczowe w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Znowelizowany zostanie z dniem 1 stycznia 2011 r. przepis odnoszący się do zwolnienia podatkowego świadczeń rzeczowych.

Obecnie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystają świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

 

W praktyce przepis ten budzi wątpliwości interpretacyjne w zakresie pojęcia „świadczenia rzeczowe”. Mianowicie, czy obejmuje ono swoim zakresem wszelkiego rodzaju świadczenia o charakterze niepieniężnym, czy wyłącznie takie, których przedmiotem jest rzecz. Ponadto, czy podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego musi być świadczenie rzeczowe.

Celem wyeliminowania powyższych wątpliwości oraz złagodzenia warunków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest propozycja zastąpienia świadczeń rzeczowych „świadczeniami”, które jest pojęciem ogólnym i obejmuje wszelkiego rodzaju świadczenia (zarówno rzeczowe, pieniężne jak i niepieniężne), z tym że do świadczeń tych nie należy kwalifikować  świadczeń w postaci zapomóg wymienionych już w zwolnieniu zawartym w pkt 26 artykułu 21.

Ponadto w zmianie dotyczącej art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proponuje się zastąpienie wyrazów „od związków zawodowych” wyrazami „w tym od związków zawodowych”, co koresponduje z proponowaną zmianą brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym od świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – pobiera się podatek w wysokości 10% należności.

powrót Podatki dochodowe Świadczenia rzeczowe w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________