ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Stypendia wolne od podatku w 2011

wtorek, 28 września 2010 16:51

Stypendia wolne od podatku w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b korzystają stypendia, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Zwolnione są stypendia w wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, pod warunkiem że podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz niektórych innych dochodów.

 

Przepis ten wywołuje w praktyce wątpliwości interpretacyjne, które dotyczą nieterminowych wypłat, tj. w sytuacji gdy kwota wypłacana w danym miesiącu obejmuje należności przysługujące za kilka miesięcy, oraz kryterium dochodowości uprawniające do zwolnienia z opodatkowania stypendium.

Zmiana zaproponowana w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma wejść w życie z początkiem 2011 r. zmierza do zastąpienia limitu miesięcznego limitem rocznym w wysokości 3.800 zł, z jednoczesnym umożliwieniem korzystania z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji uzyskiwania przez podatnika innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Kryterium dochodowości nie powinno bowiem decydować o zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz powinno być brane pod uwagę wyłącznie przy określaniu zasad przyznawania stypendium, zważywszy że w przeciwieństwie do innych zwolnionych stypendiów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 39 i 40 tej ustawy, ustawodawca nie przewidział takiego warunku.

powrót Podatki dochodowe Stypendia wolne od podatku w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________