ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie dochodów zagranicznych funduszy emerytalnych z innych państw UE

piątek, 01 października 2010 12:23

Opodatkowanie dochodów zagranicznych funduszy emerytalnych z innych państw UE

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zgodnie z art. 63 TFUE (dawniej art. 56 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) istotą swobody przepływu kapitału jest zakaz wprowadzania przez państwa członkowskie ograniczeń w przepływie kapitału w ramach UE oraz w relacjach z państwami trzecimi.

Należy zauważyć, iż zasada swobody przepływu kapitału nie ma charakteru bezwzględnego. Sam Traktat wprowadza bowiem w art. 65 ust. 1 zastrzeżenie, iż niezależnie od konieczności urzeczywistniania swobody przepływu kapitału państwa członkowskie mają prawo do stosowania odpowiednich przepisów prawa podatkowego, traktujących odmiennie podatników ze względu na miejsce zamieszkania lub inwestowania kapitału. Granicą kompetencji państw w tym zakresie jest nakaz wprowadzania wszelkich dozwolonych środków i procedur w sposób niedyskryminacyjny lub wskazujący na istnienie ukrytego ograniczenia omawianej swobody.

 

Zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania zagranicznych funduszy emerytalnych wymaga więc przyznania im takiego statusu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jakim dysponują podmioty krajowe, o ile można będzie wskazać, iż są to fundusze emerytalne analogiczne do funduszy działających na podstawie przepisów polskich.

Taka interpretacja treści zasady swobody przepływu kapitału w odniesieniu do opodatkowania bezpośredniego, wskazująca na konieczność rozpatrywania jej w kontekście oceny sytuacji porównywalnych, ugruntowana została również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sąd ten wielokrotnie wskazywał, iż odmienne traktowanie może zostać uznane za zgodne z postanowieniami Traktatu jedynie wtedy, gdy dotyczy sytuacji, które nie są obiektywnie porównywalne (por. pkt 20 wyroku w sprawie C-337/08 X Holding BV, pkt 46 wyroku w sprawie C-446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation oraz podane tam orzecznictwo). Jeżeli zatem zagraniczny fundusz emerytalny nie posiadałby cech równoważnych do krajowych funduszy emerytalnych, sytuacja taka nie mogłaby zostać uznana za porównywalną dla celu oceny w świetle zgodności z zasadą swobody przepływu kapitału wyrażoną w art. 63 TFUE.

Na gruncie art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zwolnieniem podmiotowym objęte są fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zakres wskazanego zwolnienia obejmuje jednakże wyłącznie fundusze polskie, tj. utworzone i działające w oparciu o wskazane przepisy. Ścisłe reguły wykładni prawa podatkowego nie pozwalają zatem na uznanie, iż zwolnieniem takim objęte są również zagraniczne fundusze emerytalne, utworzone w oparciu o przepisy ustrojowe innych niż Polska państw członkowskich UE i EOG. Taki stan prawny prowadzi jednak do nierównego traktowania funduszy polskich wobec zagranicznych funduszy emerytalnych inwestujących na rynku polskim.

Jeżeli jednak zostanie wykazane, iż zagraniczny fundusz emerytalny z kraju UE lub EOG, który uzyskiwał w Polsce dochody po dniu 1 maja 2004 r., posiada cechy wskazujące na równoważność z polskimi funduszami emerytalnymi, tj. m.in.:

1) podlega w państwie, w którym ma siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
2) prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym ma siedzibę,
3) jego działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym ma siedzibę,
4) posiada depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów tej instytucji,
5) przedmiotem jego działalności jest wyłącznie gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego,

można uznać, iż uprawniony jest do zwolnienia na zasadach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na konieczność zapewnienia równego traktowania w świetle zasady swobody przepływu kapitału.

Należy wskazać jednocześnie, iż kryteria opisane w pkt 1-5 zostały przewidziane w Założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla celu zmiany przepisów art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

(pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie opodatkowania w Polsce dochodów zagranicznych funduszy emerytalnych z państw należących do UE, w kontekście funkcjonowania zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stosowania zasady swobody przepływu kapitału, wyrażonej w art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie dochodów zagranicznych funduszy emerytalnych z innych państw UE

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________