Pojazd specjalny a podatek akcyzowy
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Pojazd specjalny a podatek akcyzowy

piątek, 01 października 2010 12:32

Pojazd specjalny a podatek akcyzowy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnik zamierza zakupić specjalny pojazd samochodowy o przeznaczeniu kempingowym typu kamper z kraju Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 92, poz. 884) została zmieniona definicja pojazdu specjalnego (art. 2 pkt 36).

 

Przedmiotowy samochód posiada wszystkie cechy, aby uznać go za pojazd specjalny w rozumieniu ww. przepisu. Ponadto w klasyfikacji pojazdów, w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. nr 192, poz. 1878), w tabeli 3 zatytułowanej „przeznaczenie pojazdów specjalnych” widnieje pozycja 14: kod 514 – (przeznaczenie) kempingowy.

Czy dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia takiego samochodu, podatnik ma obowiązek dokonać zapłaty podatku akcyzowego?

Kwestia opodatkowania akcyzą nabywanego wewnątrzwspólnotowo przez podatnika samochodu rozstrzygana jest na gruncie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U z 2009 r. nr 3, poz. 11 ze zm.), w której ustawodawca wskazał definicję samochodu osobowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).

Zaklasyfikowanie samochodu do grupy samochodów osobowych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym winno nastąpić na podstawie analizy Nomenklatury Scalonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że pojęcia pojazdu osobowego zawarte w Kodeksie drogowym nie mają zastosowania do celów określenia przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym, gdyż ustawa o podatku akcyzowym samodzielnie definiuje, jakie pojazdy zostały zaliczone do samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Pozycja 8703 Nomenklatury Scalonej obejmuje pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.

Według not wyjaśniających zawartych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (M.P. nr 86, poz. 880) pozycja 8703 obejmuje m.in. samochody mieszkalne (kempingowe itd.), pojazdy do przewozu osób specjalnie wyposażone do zamieszkiwania (z miejscami do spania, przygotowywania posiłków, toaletami itd.).

Z kolei zgodnie z ww. notami wyjaśniającymi odnoszącymi się do poz. 8705 pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) pozycja ta nie obejmuje samochodów mieszkalnych (8703).

Zatem w myśl Nomenklatury Scalonej samochody kempingowe powinny być klasyfikowane do kodu CN 8703 (samochody osobowe), przez co ich wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą.

Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej, i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów lub usług. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania należy zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

powrót Akcyza Pojazd specjalny a podatek akcyzowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________