ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Przedłużono termin do składania wniosków o zwrot VAT

środa, 06 października 2010 22:54

Przedłużono termin do składania wniosków o zwrot VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów przedłuża termin do składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej podatnikom podatku VAT, oraz wniosków o zwrot podatku VAT podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Adresatem tych przepisów są zarówno podatnicy VAT, jak i podmioty zagraniczne składające wnioski o zwrot za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przepisy te przedłużą tym podmiotom termin do składania wniosków o zwrot za rok 2009.

Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zezwala podatnikom niemającym siedziby w danym państwie członkowskim odzyskać podatek VAT od wydatków na prowadzenie działalności poniesionych w innym państwie członkowskim (państwie członkowskim zwrotu) za pośrednictwem elektronicznego portalu internetowego utworzonego w ich własnym państwie członkowskim (państwie członkowskim siedziby). Ten system elektroniczny zastąpił poprzedni system papierowy i upraszcza procedurę dla przedsiębiorstw. Wnioski o zwrot należy składać w państwie członkowskim siedziby najpóźniej do dnia 30 września roku kalendarzowego następującego po okresie zwrotu.

 

W związku z wieloma problemami napotykanymi przy praktycznym wdrażaniu tej procedury elektronicznej w kilku państwach członkowskich, Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą legislacyjną zmiany dyrektywy 2008/9/WE, aby podatnicy mieli więcej czasu na składanie wniosków w odniesieniu do okresów zwrotu z 2009 r. Dlatego też przepisami dyrektywy…….. przedłużono najpóźniej do dnia 31 marca 2011 r. termin składania wniosków dotyczących okresu zwrotu z 2009 r., ustalony na dzień 30 września 2010 r.

Przygotowane rozporządzenie, który zakłada przedłużenie, do dnia 31 marca 2011 r. terminu, do składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej oraz w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom za rok 2009 przez:

- podmioty uprawnione z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, o których mowa w §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, oraz
- podatników, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem jego ogłoszenia, jednakże będzie miało moc obowiązującą od dnia 1 października 2010 r.

powrót VAT Przedłużono termin do składania wniosków o zwrot VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________