ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Samochody z kratką od 2011 bez prawa do pełnego odliczenia

środa, 06 października 2010 13:19

Samochody z kratką od 2011 bez prawa do pełnego odliczenia

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypadku samochodów osobowych w dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie odliczenia do 60% kwoty podatku na fakturze, nie więcej niż 6.000 zł oraz brak odliczenia paliwa do napędu takich samochodów (art. 86 ust. 3 i art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C- 414/07 Magoora sp. z o.o., w którym Trybunał zakwestionował dokonane w związku z przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rozszerzenie zakresu wcześniej stosowanych wyłączeń w zakresie możliwości odliczania podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej, Minister Finansów – uwzględniając tezy ww. wyroku – wydał w dniu 13 lutego 2009 r. interpretację ogólną.

 

Interpretacja ta zawiera wyjaśnienia związane z odliczaniem VAT z tytułu nabycia zarówno pojazdów samochodowych, jak i paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Zaznaczyć przy tym należy, iż interpretacja odnosi się do postępowania zarówno w zakresie możliwości rozliczeń VAT w stosunku do zakupów dokonanych w poprzednich okresach (przed wydaniem ww. interpretacji), jak i w odniesieniu do bieżących zakupów ww. pojazdów i paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Obecnie podatnicy VAT mają prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych z tzw. kratką, tj. pojazdów samochodowych innych niż osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz paliwa do ich napędu.

Obecnie obowiązujące zasady rozliczania VAT od nabycia pojazdów samochodowych i paliwa do napędu tych pojazdów innych niż samochody osobowe wynikają jedynie z ww. interpretacji ogólnej ministra finansów, zatem istnieje konieczność dokonania określonych zmian w przepisach ww. ustawy o VAT, tak aby kwestie dotyczące odliczenia podatku określone były bezpośrednio w przepisach tej ustawy.

W związku z powyższym przygotowany został projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym, w którym zaproponowano zmiany dotyczące m.in. rozliczenia podatku od niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Zgodnie z ww. projektem założeń wprowadzić w obowiązujących art. 86 i art. 88 ww. ustawy o VAT (reguły ogólne) takie rozwiązania, które realizowałyby wytyczne zawarte w ww. wyroku. Oznacza to uwzględnienie w ww. przepisach możliwości odliczania podatku przewidzianej ww. interpretacją Ministra Finansów.

Z uwagi jednak na uwarunkowania budżetowe w projekcie proponuje się równocześnie wprowadzenie na okres przejściowy, to jest do 31 grudnia 2012 r., regulacji przejściowych polegających na ograniczeniu prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdów samochodowych innych niż osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów, których specyfikacja powoduje, że są one co do zasady przeznaczone do działalności gospodarczej.

Równocześnie zaproponowano wprowadzenie regulacji mającej na celu ograniczenie, analogicznie jak w odniesieniu do zakupu ww. pojazdów, prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia paliwa do napędu niektórych pojazdów samochodowych.

powrót VAT Samochody z kratką od 2011 bez prawa do pełnego odliczenia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________