ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Czy czynsz inicjalny (opłatę wstępną) od umowy leasingu zaliczysz jednorazowo do kosztów podatkowych?

środa, 06 października 2010 14:38

Czy czynsz inicjalny (opłatę wstępną) od umowy leasingu zaliczysz jednorazowo do kosztów podatkowych?

Napisane przez  Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Co do zasady, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego (leasingobiorcy) (art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

 

 

Od dłuższego czasu istnieje spór pomiędzy podatnikami a fiskusem w kwestii zaliczenia jednorazowo opłaty wstępnej płaconej przez leasingobiorców przy zawarciu umowy leasingu. Spór dotyczy kwestii czy wydatek związany z opłatą wstępną można zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo w całości w dacie poniesienia, czy też nalezy go rozliczyć proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Problem wynika z odmiennego rozumienia pojęcia, którego użyto w ustawie o podatku dochodowym ”koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy”.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że opłatę wstępną należy rozliczać w czasie, proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego.

Sądy administracyjne rozpoznając skargi w związku z takim twierdzeniem organów podatkowych zajmują zasadniczo stanowisko odmienne, korzystne dla podatników. Na przykład WSA w Gdańsku wyrok z 1 lipca 2009 r., (I SA/Gd 269/09), który stwierdził, że:

Opłata wstępna w leasingu operacyjnym, nazywana również czynszem zerowym lub inicjalnym, pierwszą ratą leasingową czy też kaucją gwarancyjną, ma charakter samoistny, nieprzypisany do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy leasingu i następuje przed jej faktycznym zrealizowanie.

Takie stanowisko zajęły również inne sądy administracyjne m.in. w: wyroku z 17 czerwca 2008 r., III SA/Wa 24/08; wyroku z 8 sierpnia 2008 r., III SA/Wa 221/08. Sądy w tych wyrokach podkreślają, że opłata wstępna warunkuje możliwość wydania przedmiotu leasingu, a więc jej poniesienie jest niezbędne dla korzystania z leasingowanej rzeczy przez leasingobiorcę. A zatem leasingobiorca (spółka) może zaliczyć opłatę wstępną do kosztów podatkowych w dacie jej poniesienia.

Istotny w kwestii zaliczenia jednorazowo opłaty leasingowej do kosztów jest wyrok wydany przez NSA z 19 marca 2010 r. (II FSK 1731/08). Potwierdza on możliwość zaliczenia czynszu inicjalnego od umowy leasingu jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem sądu opłata wstępna jest warunkiem zawarcia umowy leasingu, nie oznacza to jednak, że dotyczy ona całego okresu trwania umowy i musi być rozliczana proporcjonalnie. Rata przygotowawcza (czynsz inicjalny) dotyczy okresu od dnia podpisania umowy do dnia wydania przedmiotu leasingu do używania i stanowi wynagrodzenie finansującego  (leasingodawcy) za czynności przygotowawcze do wydania przedmiotu leasingu. Opłata wstępna (inaczej nazwana czynszem inicjalnym, ratą przygotowawczą) odnosi się nie tyle do samego trwania usługi leasingu, ile do prawa do skorzystania z leasingu. Opłata wstępna jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy i wydaniem przedmiotu leasingu, a zatem  powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie.

A zatem jednoznaczne stanowisko sądów administracyjnych w kwestii zaliczania opłaty wstępnej do kosztów daje podatnikom duże szanse wygrania sporu z fiskusem.

Podstawa prawna:
● art. 15 ust. 1, 4d-4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.),
● art. 7091-70918 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).

Iwona Czauderna, doradca podatkowy

 

powrót Podatki dochodowe Czy czynsz inicjalny (opłatę wstępną) od umowy leasingu zaliczysz jednorazowo do kosztów podatkowych?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________