ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Finansowanie składek zdrowotnych rolników

wtorek, 19 października 2010 14:16

Finansowanie składek zdrowotnych rolników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 26 października 2010 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników (K 58/07).

W ocenie podatnika nie można uznać za sprawiedliwe społecznie oraz zgodne z zasadą równości faworyzowanie przez ustawodawcę rolników i ich domowników, niezależnie od ich statusu materialnego, a dyskryminowanie osób pozostających w stosunku pracy, prowadzących działalność gospodarczą, czy pobierających emerytury i renty. Nie znajduje żadnego uzasadnienia finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne osób niejednokrotnie bardzo zamożnych z tego tylko powodu, że są rolnikami.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności o zbadanie zgodności art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie w jakim przepis ten określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne - bez względu na wysokość osiąganych przychodów - rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych - z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

Jak podkreśla podatnik sprawiedliwość wymaga, aby różnicowanie poszczególnych osób pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic sytuacji, w jakich się znajdują. Zróżnicowanie musi być uznane za dyskryminację, jeżeli nie znajduje uzasadnienia w zasadzie sprawiedliwości społecznej.

Określone w kwestionowanym przepisie podmioty znajdują się w sytuacjach życiowych, których wspólną cechą jest brak możliwości uzyskiwania dochodów z tytułu pracy. Uzasadnia to włączenie takich podmiotów do systemu ochrony zdrowia bez obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne tej grupy pomiotów finansowane są z budżetu państwa. W grupie tych podmiotów ustawodawca umiejscowił także rolników i ich domowników, którzy osiągają przychody z tytułu prowadzonej działalności rolnej oraz otrzymywanych powszechnie dotacji finansowanych m. in. ze środków Unii Europejskiej.

 

powrót ZUS i Prawo pracy Finansowanie składek zdrowotnych rolników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________