ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Utrata karty podatkowej a nieodpłatne świadczenie

piątek, 15 października 2010 15:14

Utrata karty podatkowej a nieodpłatne świadczenie

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nieodpłatnie świadczenie (użyczenie lokalu synowi) nie spowoduje utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej przychodów z usług w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej.

W art. 40 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazano zamknięty katalog przypadków, których zaistnienie, z mocy prawa, spowoduje wygaśnięcie decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

 

 

Do przesłanek zaliczono te przypadki, w których podatnik:

- poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej, lub
- prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencję zatrudnienia bądź, mimo obowiązku, nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego naczelnikowi urzędu skarbowego, lub
- nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego w wymaganym terminie, o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bądź w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, lub
- w rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi poda dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym.

Ponieważ jest to katalog zamknięty przypadków powodujących utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej - to nie może on być rozszerzany ani zawężany, co ma istotne znaczenie w sprawie, gdyż do ww. przypadków nie zaliczono nieodpłatnego użyczenia lokalu.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 9 lipca 2010 r.).

powrót Podatki dochodowe Utrata karty podatkowej a nieodpłatne świadczenie

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________