ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Agio a podatek dochodowy

wtorek, 19 października 2010 15:31

Agio a podatek dochodowy

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. zamierzało podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego, na podstawie której wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmie dotychczasowy wspólnik pokrywając je wkładem pieniężnym lub niepieniężnym o wartości istotnie wyższej od nominalnej wartości podwyższonego kapitału zakładowego. W wyniku objęcia podwyższonego kapitału zakładowego w powyższy sposób, powstanie różnica pomiędzy wysokością kapitału zakładowego a wkładem wspólnika wniesionym na pokrycie podwyższonego kapitału.

 

W związku z powyższym powstało następujące pytanie: czy w wyniku wniesienia przez wspólnika na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu o wartości wyższej niż nominalna wartość podwyższonego kapitału zakładowego objętego w zamian za powyższy wkład, po stronie spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatnik sta na stanowisku, że w wyniku wniesienia przez wspólnika na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego lub niepieniężnego o wartości wyższej niż nominalna wartość podwyższonego kapitału zakładowego objętego w zamian za powyższy wkład, po stronie spółki nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W konsekwencji podwyższenia kapitału wyżej opisanego w spółce miało powstać tzw. agio, czyli nadwyżka, która zgodnie z postanowieniami art. 154 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), powinna zostać w całości przekazana na fundusz zapasowy spółki.

Uznać należy, że wyniku podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego w zamian za wkład nadwyżka wartości wnoszonego wkładu nad wartością wydanych udziałów która pojawi się, spółka nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu, skoro nadwyżka ta zostanie w całości przekazana na kapitał zapasowy spółki.

Zgodnie z art. 154 §3 ksh udziały oraz akcje nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej a zatem a contrario, dopuszczalne jest obejmowanie udziałów powyżej ich wartości nominalnej. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego.

Zatem wkłady pieniężne, jak i niepieniężne wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu prawa podatkowego. Jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy.

A zatem skoro powstałe tzw. agio zostanie - zgodnie z postanowieniami przepisu art. 154 ksh - w całości przekazane na fundusz zapasowy spółki, tym samym po stronie spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 154 §3 ksh udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Zatem, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewana jest nadwyżka (czyli tzw. agio) osiągnięta w tej spółce z tytułu objęcia udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej.

Kapitał zapasowy przeznaczany jest głównie na:

- pokrycie straty bilansowej,
- zwiększenie kapitału zakładowego,
- umorzenie udziałów.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Oznacza to, że zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu prawa podatkowego. Jest to zamknięty katalog przychodów obojętnych podatkowo.

Natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów, otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy. Użyty przez ustawodawcę zwrot "kwot i wartości" wskazuje, że wyłączone z opodatkowania jest zarówno agio pieniężne, jak i agio aportowe.

W przypadku, gdy powstała, nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów otrzymanych przy ich wydaniu, zostanie w całości przekazana na fundusz zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z cytowanym art. 154 §3 ksh, nie powstaje przychód w rozumieniu prawa podatkowego, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Nadwyżka uzyskana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ponad wartość nominalną udziałów i przekazana na kapitał zapasowy, nie będzie zaliczana do przychodów tej spółki. Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2010 r.

powrót Podatki dochodowe Agio a podatek dochodowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________