ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ubezpieczenie kosztów leczenia - jest przychód!

piątek, 22 października 2010 18:10

Ubezpieczenie kosztów leczenia - jest przychód!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jeśli składkę ubezpieczeniową będącą wielokrotnością określonej kwoty można zidentyfikować poprzez określenie ceny zakupu usługi w stosunku do każdej z osób objętych ochroną, istnieją podstawy do tego, aby określić przychód według reżimu wyznaczonego przez art. 11 ust. 2 lit. a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak orzekł w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

W niniejszej sprawie spółka jako zleceniodawca i płatnik podatku korzystała z usług osób fizycznych wykonujących na jej rzecz czynności w ramach kontraktu menedżerskiego oraz zlecenia. Osoby te (obok pracowników) zostały objęte zdrowotnym ubezpieczeniem grupowym (ubezpieczenie kosztów leczenia) na podstawie umowy, zawartej spółkę z ubezpieczycielem.

 

Załącznikiem do umowy była imienna lista osób uprawnionych do świadczeń, a wysokość składki w odniesieniu do jednego ubezpieczonego wynosiła 80 zł. Zasady korzystania ze świadczeń medycznych określały ogólne warunki ubezpieczenia, z których wynikało, że kwota jednostkowa składki miała charakter ryczałtowy i nie zależała od faktycznego korzystania z usług medycznych.

W praktyce obowiązek zapłaty składki wystąpił także, gdy określona osoba nie korzystała z pomocy medycznej. Z drugiej strony, każdy z ubezpieczonych mógł korzystać z innych placówek medycznych niż wskazane przez ubezpieczyciela i wówczas na podstawie przedłożonego rachunku ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu stosowna kwotę z pominięciem spółki. Według spólki, nie ciążył na niej obowiązek poboru podatku w związku z opasaną sytuacją, gdyż zleceniobiorca nie otrzymał nieodpłatnego świadczenia, a przez to nie powstał przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zarówno organy podatkowe jak i NSA zajęli stanowisko przeciwne. Wbrew twierdzeniom spółki, w rozpatrywanym przypadku nie chodziło o "gotowość do świadczenia usług medycznych na rzecz ubezpieczonych" traktowaną jako potencjalne, nie poddające się kwantyfikacji świadczenie, lecz zapewnienie określonym osobom ochrony ubezpieczeniowej, z racji zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

NSA stwierdził, że nie ma wątpliwości co do tego, że udzielenie owej ochrony stanowi usługę, przy czym - na co zasadnie zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - koszt ubezpieczenia obciążał spółkę. W tej sytuacji, uzyskanie wspomnianej już ochrony ubezpieczeniowej miało charakter nieodpłatny. Płynie z tego wniosek, że po stronie zleceniobiorców/menadżerów powstał przychód mający postać nieodpłatnego świadczenia.

 

powrót Podatki dochodowe Ubezpieczenie kosztów leczenia - jest przychód!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________