ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dywidenda dla spółki komandytowo-akcyjnej

poniedziałek, 25 października 2010 14:51

Dywidenda dla spółki komandytowo-akcyjnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jak opodatkować przychody z tytułu dywidendy otrzymanej przez spółkę komandytowo-akcyjną z tytułu udziału w spółce kapitałowej?

Zarówno w orzecznictwie jak i literaturze sposób opodatkowania komplementariusza nie budzi większych wątpliwości, gdyż jego pozycja w spółce jest podobna do pozycji wspólników innych w spółkach osobowych. Kontrowersje pojawiają się natomiast przy opodatkowaniu akcjonariusza.

Punktem wyjścia do rozstrzygnięcia powyższej kwestii jest analiza statusu prawnego spółki komandytowo-akcyjnej. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (wyrok z dnia 29 grudnia 2009 r.) spółka osobowa de iure nie jest podatnikiem podatku dochodowego ani od osób fizycznych ani od osób prawnych.

 

W sensie prawnym to wspólnik spółki osobowej osiąga przychód, ponosi koszty etc. Dla prawidłowego ustalenia dochodu wspólników z udziału w spółce konieczne jest nawet uprzednie obliczenie dochodu podatkowego samej spółki, a następnie dopiero "rozbicie" ich na wspólników.

Spółka osobowa nie może być jednak podatnikiem. Zasady tej nie może również zmienić fakt, iż w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca przewidział zwolnienie z podatku dochodowego z dywidend wypłaconych pomiędzy spółkami kapitałowymi wyraźnie zaznaczającą, iż warunkiem koniecznym do zastosowania tegoż zwolnienia jest to aby uzyskującym dochody z dywidend była spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów.

Każde bowiem zwolnienie jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania i ustawodawca może pewne grupy podatników zwolnić z opodatkowania a innym odmówić tego przywileju w ramach realizacji celów finansowych gospodarczych i społecznych celów opodatkowania.

W niniejszej sprawie, w której Sąd nie uznał skargi podatnika za zasadną, zdaniem organu interpretacja art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, iż spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa jest całkowicie transparentna (przezroczysta) podatkowo a jej przychody (koszty) są dochodami wspólników. Tym samym dywidenda wypłacana na rzecz spółki osobowej powinna być traktowana podatkowo tak samo jak dywidenda wypłacana bezpośrednio na rzecz jej wspólników - ta zaś jest opodatkowana zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym.

W momencie wypłaty dywidendy przez spółkę z o.o., spółce komandytowo-akcyjnej, wypłacona dywidenda zwiększa majątek tej spółki, a więc zostaje postawiona do dyspozycji i podlega opodatkowaniu. Dywidenda nie jest przy tym przychodem z działalności gospodarczej aby można było uznać, że istnieje obowiązek jej doliczenia do przychodów z tej działalności, ale jest odrębnym źródłem przychodu jakim są przychody z tytułu udziału w zysku osób prawnych. Nie jest przy tym trafione powoływanie się na argument, że otrzymującym dywidendę jest spółka osobowa, skoro spółka osobowa, co jest okolicznością bezsporną nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Prawo podatkowe przewidziało bowiem rozwiązanie takiego stanu formułując generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym wspólników spółki osobowej. Otrzymują oni faktycznie dochód w momencie, w którym otrzymuje go spółka osobowa i mają obowiązek opodatkować, gdyż nie może tego uczynić spółka osobowa. Dyspozycja przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie mówi o przychodach i nie zawiera poza powyższym zastrzeżeniem żadnych wyłączeń. Oznacza to, że przepis dotyczy wszelkiego rodzaju przychodów z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, a więc dotyczy także przychodów z tytułu dywidend.

powrót Podatki dochodowe Dywidenda dla spółki komandytowo-akcyjnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________