ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót KPiR Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych w KPiR

poniedziałek, 25 października 2010 12:12

Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych w KPiR

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Za datę powstania przychodu z działalności polegającej na świadczeniu usług co do zasady uznaje się dzień, w którym usługa została wykonana, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury (art. 14 ust. 1, ust. 1c pkt pkt 1 oraz ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Jeżeli jednak usługa ma charakter powtarzających się czynności wykonywanych w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc) na rzecz zleceniodawcy, oraz gdy z umowy wynika, że strony ustaliły, iż rozlicza się je jeden raz w okresie, to w takich okolicznościach przychód powstaje w ostatnim dniu tego umownego okresu rozliczeniowego. Wystawianie rachunku dopiero w następnym miesiącu za sprzedaż polis dokonaną w poprzednim miesiącu jest związane z koniecznością rozliczenia tej sprzedaży przez ubezpieczyciela.

 

Podatnik na KPiR prowadził działalność ubezpieczeniową sprzedając polisy. Jeżeli w danym miesiącu musiał rozliczyć sprzedane polisy bo tego wymagała zawarta przez podatnika umowa z ubezpieczycielem, według której rozliczenie jest dokonywane do oznaczonego dnia następnego miesiąca, to za datę wykonania całości usługi należy uznać datę jej rozliczenia przez ubezpieczyciela, chociaż dotyczy ono ubiegłego miesiąca. Podatnik wystawił rachunek w dniu 30 września 2010 r.

Z tego też względu usługę ujmujemy w KPiR w dacie umownego jej rozliczenia przez ubezpieczyciela, nie później jednak niż w dacie wystawienia rachunku z tego tytułu, czyli w dniu 30 września 2010 r.

powrót KPiR Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych w KPiR

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________