ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Korekta kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

wtorek, 16 listopada 2010 14:14

Korekta kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2010 r. uznał, że w sytuacji, gdy spółka otrzymała refundację poniesionych wydatków uznanych za koszty kwalifikowane projektu, które zostały uprzednio w latach 2007-2009 zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki, to w momencie otrzymania dofinansowania powinna dokonać stosownej korekty kosztów.

Wyłączenie wydatków objętych dofinansowaniem z kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w miesiącu otrzymania dofinansowania.

 

Również w przypadku, gdy wydatki objęte dofinansowaniem są zaliczone do kosztów uzyskania przychodów we wcześniejszych latach podatkowych, korekta (zmniejszenie) kosztów uzyskania przychodów nastąpi w roku podatkowym, w którym otrzymano dofinansowanie.W takim wypadku nie wystąpi potrzeba korygowania zeznania za lata podatkowe, w których wydatki pierwotnie zostały zaliczone do kosztów podatkowych.

Spółka nie ma zatem obowiązku korygowania deklaracji CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za okres sprzed daty otrzymania przedmiotowego dofinansowania.

Przedmiotowe środki korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 47 w odniesieniu do środków otrzymanych w formie dotacji celowej i odpowiednio art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do środków otrzymanych w formie płatności z budżetu środków europejskich.

Powyższe dofinansowanie nastąpiło w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych, przy czym część tych wydatków została zaewidencjonowana w księgach handlowych prowadzonych przez spółkę w latach 2007-2010, a część wydatków zostanie przez spółkę poniesiona w roku 2011 jako wydatki na nowe środki trwałe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

powrót Podatki dochodowe Korekta kosztów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________