ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Akcyza Stawka akcyzy na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 do 2710 19 99

piątek, 19 listopada 2010 16:03

Stawka akcyzy na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 do 2710 19 99

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wyroby akcyzowe oznaczone kodami CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (oleje smarowe) są w świetle ustawy o podatku akcyzowym wyrobami energetycznymi, dla których określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1.180 zł/1.000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99.

Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane.

Jednocześnie oleje smarowe należą do grupy wyrobów akcyzowych, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ww. ustawy, co oznacza, iż do wyrobów tych nie mają zastosowania przepisy wspólnotowe określone w dyrektywie 92/12/EWG, dotyczące m.in. obowiązku produkcji w składzie podatkowym i stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

 

Wynika to z faktu, iż zgodnie z art. 20 ust. 1 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, postanowienia Dyrektywy 92/12/EWG w zakresie produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych (dotyczące m.in. procedury zawieszenia poboru akcyzy) stosuje się na poziomie wspólnotowym wyłącznie do wyrobów energetycznych wymienionych w tym przepisie. W katalogu wyrobów energetycznych, o których mowa powyżej, nie zostały zaś ujęte oleje smarowe oznaczone kodami CN od 2710 19 71 do 2710 19 99.

Tak wynika z interpretacji Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 71 do 2710 19 99.

Oleje smarowe nie podlegają wspólnotowemu systemowi w zakresie produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, dlatego też, co do zasady, podmioty w państwach członkowskich nie posiadają uprawnienia do otrzymywania tych wyrobów w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy. Jednocześnie regulacje krajowe nie mogą nakładać na podatników w innych państwach członkowskich obowiązków, które nie wynikałyby z przepisów prawa wspólnotowego.

W przypadku przemieszczania olejów smarowych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest - zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym - dołączenie do tych wyrobów dokumentów handlowych zamiast administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Podkreślić przy tym należy, iż dokumentów handlowych w rozumieniu art. 41 ust. 4 ww. ustawy nie można utożsamiać z dokumentem handlowym, o którym mowa w art. 41 ust. 6 tej ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, administracyjny dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego administracyjny dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o administracyjnym dokumencie towarzyszącym.

Dokumenty handlowe, o których mowa w art. 41 ust. 4 ww. ustawy, dołączane do olejów smarowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (na terytorium kraju) w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie muszą spełniać warunków, jakie zostały przewidziane dla dokumentu handlowego, który zgodnie z art. 41 ust. 6 ww. ustawy zastępuje administracyjny dokument towarzyszący.

Wynika to z faktu, iż w pierwszym przypadku administracyjny dokument towarzyszący nie jest stosowany w obrocie wewnątrzwspólnotowym, natomiast w drugim przypadku jest on dokumentem, który należy obligatoryjnie stosować na terytorium całej Wspólnoty Europejskiej (w związku z przemieszczaniem w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów objętych systemem zharmonizowanej akcyzy) i który tylko pod pewnymi warunkami, określonymi w art. 41 ust. 6 ww. ustawy, można zastąpić dokumentem handlowym.

Dodatkowo należy zauważyć, że zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do dostarczanych wewnątrzwspólnotowo olejów smarowych następuje na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 7 albo pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej ww. wyrobów z zastosowaniem na terytorium kraju procedury zawieszenia poboru akcyzy, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy.

Sposób prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych oraz zakres danych, które powinna zawierać ta ewidencja, regulują przepisy Rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 32, poz. 229 z późn. zm.).

powrót Akcyza Stawka akcyzy na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 do 2710 19 99

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________