ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie wygranej w loterii

poniedziałek, 22 listopada 2010 12:10

Opodatkowanie wygranej w loterii

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wygrana w loterii, uzyskana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale niezwiązaną żadną umową bezpośrednio ze spółką organizującą loterię podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi od wartości nagrody - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka organizująca tę loterię, jeśli wydaje nagrodę konsumentowi, pracownikowi, czy przedsiębiorcy pełni rolę płatnika.

Do momentu, kiedy nie da się wykluczyć losowości wygranej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jak również nie można uznać, że w wyniku działań podatników i ich partnerów handlowych nie dochodzi do próby zmniejszenia obciążeń podatkowych, możliwe będzie odrębne opodatkowanie wygranych. Tak uznał w wyroku z dnia 21 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 169/10).

 

Według brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od oósb fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W odniesieniu do wygranych w loteriach promocyjnych, podatek ten mógłby podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a tej ustawy, jeżeli jednorazowa wartość wygranych nie przekraczałaby 2.280 zł, ale w sprawie zwolnienie nie znajdzie zastosowania, bo wartość każdej nagrody przekraczać będzie ww. kwotę.

Zdaniem spółki skarżącej otrzymanie przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) nagrody nie oznacza, że wartość wygranej należy doliczyć do dochodów z działalności gospodarczej i opodatkować 19% podatkiem liniowym lub według skali.

W związku z tym na organizatorze konkursu nie ciążyłyby żadne obowiązki informacyjne. Byłoby to błędne założenie, że w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawyn o podatku dochodowym od osób fizycznych, mowa jest o wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, o ile stanowią one dochód z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

Wówczas wygrana uzyskana przez przedsiębiorcę, stanowiąca z zasady przychód z działalności gospodarczej, nie podlegałaby opodatkowaniu ryczałtowemu na zasadach art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Tymczasem opodatkowanie na mocy ww. przepisu dotyczy wygranych we wszystkich konkursach lub loteriach, a nie tylko tych, które można zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Potwierdza to brzmienie przepisów określających opodatkowanie właściwe przedsiębiorcom (według skali albo podatkiem liniowym). Art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazujący poszczególne przedziały podatkowe zawiera zastrzeżenie, że skala podatkowa nie dotyczy przypadków z art. 29-30e, a więc także wygranej w loterii opodatkowanej ryczałtem.

Także art. 30c ust. 1 ww. ustawy, przewidujący możliwość liniowego opodatkowania dochodów ze źródeł w postaci działalności gospodarczej, wprowadza wyjątki od opodatkowania stawką 19% - art. 29, art. 30 (w tym art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), art. 30d oraz art. 44 ust. 4 tej ustawy.

Wyłączenie z zakresu art. 30c przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wskazuje, iż ustawodawca nakazuje opodatkowanie nagród w konkursach czy loteriach dla przedsiębiorców według ryczałtu 10%. Opodatkowanie nagród podatkiem liniowym, na mocy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, byłoby działaniem contra legem.

Potwierdzenie ww. stanowiska spółki jest wyrok NSA z 4 sierpnia 2006 r. (II FSK 304/05), który choć odnosi się do sprzedaży premiowej ma zastosowanie do nagród w loteriach. W wyroku tym stwierdzono, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością, jak i nie mających.

Nie ma podstaw, aby z zakresu znaczeniowego nazwy "nagrody związane ze sprzedażą premiową" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nagrody związane ze sprzedażą premiową, otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uczyniłby to wyraźnie, tak jak w mającym taki sam charakter art. 30 ust. 1 pkt 1 (obowiązującym w 2000 r.), odnoszącym się do odsetek od pożyczek.

Potwierdzeniem stanowiska spółki skarżacej, że nagrody otrzymane przez przedsiębiorcę w ramach loterii promocyjnej powinny być opodatkowane ryczałtem 10% są także przepisy dotyczące płatnika będącego organizatorem konkursu czy loterii. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2 (wygrane w loteriach), 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Płatnik jest więc zobowiązany pobrać podatek zryczałtowany w każdym przypadku, bez względu czy nagrodę wydaje się konsumentowi, pracownikowi, czy przedsiębiorcy. Gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić płatnika z obowiązku poboru ww. podatku od nagrody wydawanej przedsiębiorcy, zawarłby takie upoważnienie w ustawie. Takie rozwiązanie wprowadzono w art. 41 ust. 2 ww. ustawy, z którego wynika, że płatnicy są zwolnieni z poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Ustawodawca w odniesieniu do nagród w konkursach czy loteriach nakazuje organizatorowi pełnienie funkcji płatnika i nie przewiduje w tym zakresie żadnych odstępstw.

Nie bez znaczenia do konieczności ryczałtowego opodatkowania nagród otrzymanych przez przedsiębiorców pozostaje też, że uczestników loterii nie wiąże ze spółką umowa o pracę czy umowa zlecenia albo jakimkolwiek inny stosunek prawny o zbliżonym charakterze. Na ten aspekt zwraca uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 5 stycznia 2007 r., w analogicznej sprawie, wskazując że obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach ciąży na płatniku.powrót Podatki dochodowe Opodatkowanie wygranej w loterii

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________