ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wcześniejsze rozwiązanie najmu a VAT

poniedziałek, 29 listopada 2010 17:58

Wcześniejsze rozwiązanie najmu a VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Wcześniejsze rozwiązanie umowy, w oparciu o ustalone przez strony w umowie zasady, prowadzi do wygaśnięcia wiążącego strony stosunku prawnego (tj. zgodnego zakończenia istniejącego pomiędzy stronami stosunku w inny sposób niż pierwotnie było to przewidziane), nie jest natomiast rezultatem jednostronnego niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez stronę z ciążących na niej obowiązków.

Zgodę na zaniechanie określonej czynności (umowy najmu) należy traktować jako określone świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym spełniona zostanie przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Czynność stanowi odpłatne świadczenie usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, polegającej na zobowiązaniu się najemcy do wypłaty świadczenia pieniężnego (ustalonego umownie wynagrodzenia) w zamian za rozwiązanie zawartej z wynajmującym umowy, podlegające opodatkowaniu VAT.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że świadczenie udokumentowane zostało fakturą wystawioną przez wynajmującego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, należy uznać, że spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury, potwierdzającej wypłatę wynagrodzenia za rozwiązanie umowy najmu.

Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, czemu dał wyraz w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2010 r. dotyczacej opodatkowania wynagrodzenia z tytułu rozwiązania umowy najmu oraz prawo do odliczenia podatku z faktury VAT dokumentującej to świadczenie.

powrót VAT Wcześniejsze rozwiązanie najmu a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________