ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga meldunkowa a odpłatne zbycie nieruchomości

piątek, 03 grudnia 2010 10:11

Ulga meldunkowa a odpłatne zbycie nieruchomości

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów w piśmie z dnia 13 października 2010 r. wypowiedział się na temat ulgi meldunkowej oraz odpłatnego zbycia nieruchomości. Z pisma wynika, że ulga meldunkowa może mieć zastosowanie jedynie do zbycie budynku, nie zaś gruntu.

Minister Finansów wyjaśnił, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jest źródłem przychodów, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

 

Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady opodatkowania w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316 ze zm.).

Osoby fizyczne uzyskujące przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007-2008 mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.). Jest to tzw. ulga meldunkowa.

Zwolnieniem tym objęte zostały przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
jeżeli podatnik był zameldowany w ww. budynku lub lokalu wymienionym, na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ulga meldunkowa ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ww. ustawy – w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.).

Powołany 14-dniowy termin do złożenia oświadczenia został zmieniony na dzień 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na podstawie postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz.U. nr 59, poz. 361) oraz art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.).

Powyższa ulga nie ma zastosowania do przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości.

Potwierdza to jednoznacznie orzecznictwo sądów administracyjnych, np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 r. (I SA/Wr 1100/09), wyrok WSA w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2010 r. (akt I SA/Gd 833/09), wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 maja 2010 r. (I SA/Po 116/10).

Miedzy innymi w wyroku z dnia 30 października 2009 r. (I SA/Wr 1100/09) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że:

Nie ulega wątpliwości, że art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi lex specialis w stosunku do regulacji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy, tworząc wyjątek od zasady, że sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Opierając się na definicji „nieruchomości”, zawartej w art. 46-48 Kodeksu cywilnego, oczywistym jest, że pojęcie „budynku”, będącego częścią składową nieruchomości, ma węższą od niej konotację (znaczenie nazwy). W przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ww. ustawy, mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której zwolnieniu podlega zbycie budynku, a nie całej nieruchomości, na której on się znajduje.

Sąd uznał, że nie ma racji skarżąca, podnosząc, że użyte w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a ww. ustawy sformułowanie „zbycie budynku” musi oznaczać w istocie sprzedaż całej nieruchomości, czego skutkiem jest rozszerzenie spornego zwolnienia także na sprzedawany grunt.

Prawo cywilne i podatkowe należą do dwóch różnych od siebie gałęzi prawa, na gruncie których możliwe jest dokonanie odrębnego i niezależnego od siebie przypisania skutków prawnych poszczególnym zdarzeniom faktycznym. Na gruncie prawa podatkowego jest zatem możliwe niejako wyodrębnienie z procesu sprzedaży nieruchomości budynku i powiązanie z nim innych skutków prawnych w stosunku do samej nieruchomości. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której, w ujęciu cywilistycznym, skarżąca sprzeda nieruchomość gruntową wraz z budynkiem jako całość, natomiast z punktu widzenia prawa podatkowego czynność ta spowoduje powstanie obowiązku podatkowego jedynie w stosunku do gruntu.

powrót Podatki dochodowe Ulga meldunkowa a odpłatne zbycie nieruchomości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________