ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych

czwartek, 02 grudnia 2010 11:20

Przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 9 września 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się w sprawie kwalifikacji przychodów osiąganych przez sędziów sportowych. Minister Finansów wyklucza możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskanych przez podatnika z tego tytułu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sędzią sportowym może być osoba, która posiada licencję sędziego sportowego przyznaną przez właściwy polski związek sportowy (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.). Sędzia sportowy może otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnieniem swojej funkcji lub ekwiwalent sędziowski jako zwrot poniesionych kosztów (art. 48 ust. 5 tej ustawy).

 

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuję, iż w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

I tak, źródłami przychodów są m.in.:

– stosunek pracy (pkt 1),
– działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
– pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Na podstawie art. 13 pkt 2 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Przychody uzyskiwane przez sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych stanowią zatem przychody z osobistego wykonywania działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 ww. ustawy.

Do przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (art. 22 ust. 10 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ww. ustawy pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi między innymi działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Wobec powyższego Minister Finansów zauważył, iż definiując pozarolniczą działalność gospodarczą dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, ustawodawca określił charakter tej działalności (jest to działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły) przy jednoczesnym uwarunkowaniu, iż przychody z tej działalności nie są zaliczane do innych przychodów z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w ustawie podatkowej, czyli m.in. z działalności wykonywanej osobiście.

Zatem dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych fakt, iż art. 13 ust. 2 ww. ustawy wymienia przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyklucza możliwość zakwalifikowania przychodów uzyskanych przez podatnika z tego tytułu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, Minister Finansów wskazał, że obecnie nie jest planowana nowelizacja powołanych wyzej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem przepisy te nie budzą wątpliwości interpretacyjnych. Wolą ustawodawcy natomiast było zakwalifikowanie przychodów sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych do źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście.

powrót Podatki dochodowe Przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________