ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków a opłata skarbowa

środa, 01 grudnia 2010 14:26

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków a opłata skarbowa

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 27 września 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się w sprawie możliwości zmniejszenia lub całkowitego zniesienia opłaty skarbowej należnej za zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez gospodarstwa domowe.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. nr 225, poz. 1635 ze zm.). Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz stawki tej opłaty zostały określone w załączniku do ww. ustawy.

 

Stawka opłaty skarbowej od przyjęcia wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, została określona w ust. 13 w części I załącznika do ustawy i wynosi 120 zł.
Opłata skarbowa w ww. wysokości jest należna od przyjęcia zgłoszenia dokonywanego na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 283, poz. 2839). Są wśród nich wymienione także oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Należy jednak zauważyć, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie powstaje lub jest wyłączony w przypadkach określonych w art. 2 ust. 1, art. 3 i art. 3a ustawy o opłacie skarbowej.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Przepisy ustawy o opłacie skarbowej nie zawierają własnych definicji, dlatego w celu wyjaśnienia wątpliwości co do zakresu użytych w tych przepisach pojęć należy posługiwać się definicjami zawartymi w przepisach prawa materialnego, np. ustawy Prawo budowlane. To powoduje, że w celu prawidłowego stosowania ustawy o opłacie skarbowej wymagane jest dokonanie rozstrzygnięć na bazie przepisów prawa materialnego, do interpretacji których właściwymi są inne, niż Minister Finansów, organy.

Z tych względów Ministerstwo Finansów przy współpracy z Ministerstwem Budownictwa oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego opracowało i zamieściło na stronie internetowej „Stanowisko wspólne Ministerstwa Budownictwa, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. nr 246, poz. 1804) przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów o planowaniu przestrzennym”.

Stanowisko to zawiera definicję budownictwa mieszkaniowego (wielo- i jednorodzinnego), przez które należy rozumieć wznoszenie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę, a także prace polegające na montażu lub remoncie budynków mieszkalnych wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi zapewniającymi właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także podjazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Wobec powyższego, jeżeli zamierzenie budowlane obejmuje urządzenie techniczne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, mające zapewnić możliwość użytkowania wyłącznie budynku mieszkalnego, wówczas wyłączeniu od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej podlega dokonanie wszelkich czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń oraz zezwoleń (pozwoleń) w postępowaniach związanych z budową tego urządzenia.

powrót Opłaty lokalne Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków a opłata skarbowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________