ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków lub budowli

środa, 01 grudnia 2010 14:59

Podatek od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków lub budowli

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W pismie z dnia 27 października 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się w sprawie opodatkowania podatekm od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub budowli, tj. stosowania przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

 

Co do zasady zatem obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje w sposób określony w art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast przy opodatkowaniu nowo wybudowanych budynków lub budowli ustawodawca odstąpił od zasady ogólnej i w sposób szczególny określił ten moment. Przepis art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest lex specialis w stosunku do ust. 1 tego artykułu.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem wykładnia językowa i systemowa art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wsparta przez wykładnię funkcjonalną, prowadzi do konstatacji, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do nowo powstałych budynków lub budowli będzie powstawał od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem, także w sytuacji nabycia danego obiektu przez podmiot, który go nie wybudował.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 marca 2010 r. (II FSK 1766/08), oddalając skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 lipca 2008 r. (I SA/Sz 140/08). Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 11 maja 2010 r. (I SA/Kr 517/10).

W ocenie NSA, zawartej w ww. wyroku, art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie ma charakteru podmiotowego, lecz wyłącznie przedmiotowy, gdyż stan „istnienia” budynku lub budowli, o którym mowa w tym przepisie, jest stanem obiektywnym, tzn. niezależnym od właściwości podmiotu władającego danym obiektem. Stąd – zdaniem Sądu – okoliczność, że dany podmiot wchodzi we władanie przedmiotem opodatkowania wskutek nabycia od osoby, która go wytworzyła, nie wyłącza możliwości stosowania art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Minister Finansów podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaprezentowany w niniejszym wyroku.

powrót Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości od nowo wybudowanych budynków lub budowli

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________