ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Będą nowe przepisy o kasach fiskalnych

poniedziałek, 06 grudnia 2010 17:21

Będą nowe przepisy o kasach fiskalnych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przestanie obowiązywać w grudniu 2010 r.

Minister Finansów przygotował nowe rozporządzenie w sprawie sposobu, warunków i trybu odliczania od kwoty podatku należnego ulgi na zakup kas rejestrujących, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatników ww. kwot, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu ulgi.

 

Nadal będą obowiązywać dotychczasowe zasady odliczeń kwot wydatkowanych z tytułu nabycia kas. Utrzymano również regulację, co do wymogów związanych z dokumentowaniem uprawnień do dokonania odliczeń oraz rozkład kwoty odliczenia w okresie rozliczeniowym, uzależniony od wybranego przez podatnika rodzaju rozliczenia (miesięczne lub kwartalne).

Odliczenie ulgi na zakup kasy może być dokonane w deklaracji podatkowej dla VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym, nie może być jednak wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatników zwolnionych od podatku oraz wykonujących wyłącznie czynności zwolnione, zwrot kwoty ulgi, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
2) jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej,
3) a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Do wniosku, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.Zachowano również warunki związane z dokonaniem odliczenia oraz wymogi, których nieprzestrzeganie skutkuje koniecznością dokonania zwrotu odliczonych lub wypłaconych kwot części wydatków poniesionych na ich zakup.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;
2) nastąpi otwarcie likwidacji;
3) zostanie ogłoszona upadłość;
4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;
5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków przewidzianych niniejszym rozporządzeniem.

Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1) do 25. dnia miesiąca następującego po:

a) miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,
b) kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

2) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników.

Nowe przepisy nie wprowadzają zmian w dotychczasowych zasadach odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych za zakup kas rejestrujących przez podatników świadczących usługi przewozu osób taksówkami. W niektórych przypadkach ww. podatnicy korzystają z możliwości rozliczenia podatku VAT w formie ryczałtu.

powrót VAT Będą nowe przepisy o kasach fiskalnych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________