ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na wafle tortowe

poniedziałek, 06 grudnia 2010 23:51

Stawka VAT na wafle tortowe

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jaka stawka podatku VAT będzie miała zastosowanie do pieczywa przydatnego do spożycia w ciągu 14 dni oraz do wafli tortowych i wafli przełożonych masą lub galaretką, których termin przydatności do spożycia przekracza 14 dni?

 

Ekspertax odpowiada:Kwestia zmiany dotąd obowiązujących stawek podatku VAT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. została uregulowana w nowelizacji ustawy o VAT, która jak dotąd nie została jeszcze opublikowana w żadnym z dotychczas wydanych Dzienników Ustaw. Z tego też względu wyjaśniając niniejszy problem, jako źródło informacji o mającym wejść w życie akcie prawnym można jedynie wskazać, że uchwalony tekst ustawy został opublikowany na stronach internetowych Sejmu w postaci druku sejmowego nr 3430.

Tekst w tej ostatecznej wersji został przekazany do podpisu przez Prezydenta, po czym zostanie ona opublikowana w którymś z bieżących wydań Dziennika Ustaw.

Przyjmując zatem, ze tekst ustawy zostanie opublikowany w ww. kształcie, w pierwszej kolejności należy powiedzieć, że stawkę w wysokości  5% wprowadza do ustawy VAT przepis z art. 19 pkt. 2 lit. a nowelizacji, który dodaje do art. 41 ustawy o VAT ust. 2a, wraz z załącznikiem oznaczony jako nr 10.

W kolejności stawkę w wysokości 23% wprowadza przepis zamieszczony w pkt. 5 z art. 19 nowelizacji, który dodaje do ustawy VAT art. 146a, a w nim pkt. 1 ze wskazaną nową stawką podatku VAT.

Mając powyższe na uwadze na podstawie wskazanych przepisów nowelizacji ustawy o VAT oraz wprowadzonych przez nią nowych przepisów powiedzieć trzeba, że od początku roku 2011 stawka podatku VAT w wysokości 5% będzie miała zastosowanie do następujących rodzajów pieczywa:

1) pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni (poz. 23 załącznika nr 10) zaliczone wg PKWiU do symbolu 10.71.11.0,
2) pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty (poz. 24 załącznika nr 10) zaliczone wg  PKWiU do symbolu 10.72.11.0,
3) chleb przaśny (maca) i bułka tarta (poz. 25 załącznika nr 10) zaliczone wg PKWiU do symbolu 10.72.19.0.

Ze względu na takie brzmienie nowych przepisów ustawy o VAT dla wyjaśnienia kwestii stawki VAT z pytania niezbędnym jest ustalenie co oznaczają pojęcia: „data minimalnej trwałości” oraz „ termin przydatności do spożycia”. Ich definicja zamieszczona została we wskazanych niżej przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w związku z czym w oparciu o ich brzmienie powiedzieć należy, że:

· przez datę minimalnej trwałości rozumie się datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości – data powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed" albo określeniem „najlepiej spożyć przed końcem ...";
· przez termin przydatności do spożycia rozumie się termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do: ...".

Biorąc powyższe pod uwagę w odpowiedzi powyższe zapytania stwierdzić trzeba, że:

· stawkę podatku VAT w wysokości 5% będzie można stosować do pieczywa, którego termin przydatności do spożycia nie będzie przekraczał 14 dni, świeżego, ponieważ nie jest one oznaczane ani datą minimalnej trwałości, ani też terminem przydatności do spożycia,
· stawka podatku VAT w wysokości 23% będzie miała natomiast zastosowanie dla wymienionych w pytaniu wafli, ponieważ ich przydatność do spożycia przekraczała będzie owe 14 dni.

Na zakończenie dla porządku dodać nalezy, że wspomniana zmiana przepisów ustawy o VAT nie została w sposób należyty (zgodnie z Konstytucją RP) opublikowana w Dzienniku Ustaw, czyli do 30 listopada 2010, ponieważ konstytucyjną zasadą prawa podatkowego jest publikacja przepisów podatkowych na co najmniej miesiąc przez wejściem ich w życie.

Może się zatem okazać, że opublikowanie ustawy zmieniającej VAT w którymś z grudniowych Dzienników Ustaw uznane zostanie za niezgodne z Konstytucją. Aby jednak tak się stało, to niezbędnym jest aby Trybunał Konstytucyjny sprawę w taki sposób rozstrzygnął, a do tego droga daleka.

Stąd też dla nas podatników niewielka to pociecha, ponieważ akt prawny opublikowany nawet z opóźnieniem stanowi źródło obowiązującego prawa tak dopóty, dopóki nie zostanie stwierdzona jego niekonstytucyjność co do wejścia w życie.

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt. 2 lit. a, d, pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej,
· ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· art. 3 ust. 3 pkt. 7, pkt. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Stawka VAT na wafle tortowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________