ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Wycena aktywów i pasywów

czwartek, 02 grudnia 2010 11:39

Wycena aktywów i pasywów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zamknięcie roku obrotowego 2010, sprawdź jakie są główne etapy prac. Kolej na wycenę aktywów i pasywów.

Kolejnym etapem prac po rozliczeniu inwentaryzacji powinna być wycena aktywów i pasywów jednostki oraz ustalenie wyniku finansowego.

Przepisy dotyczące tych kwestii zawarte zostały w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Wycena aktywów i pasywów obejmuje:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
 • nieruchomości zaliczane do inwestycji,
 • wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji,
 • środki trwałe w budowie,
 • udziały w innych jednostkach,
 • inwestycje zaliczone do aktywów trwałych,
 • udziały w jednostkach podporządkowanych,
 • inwestycje krótkoterminowe,
 • rzeczowe składniki aktywów obrotowych obejmujące materiały, towary, produkty, półprodukty i produkcję w toku,
 • należności i udzielone pożyczki nie zaliczone do aktywów finansowych,
 • należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych,
 • zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe,
 • rezerwy,
 • udziały (akcje) własne,
 • kapitały (fundusze) własne,
 • pozostałe aktywa i pasywa,

Przy wycenie aktywów i pasywów stosowane są różne miary i kryteria, np.: cena zakupu lub cena nabycia, odpisy z tytułu utraty wartości, cena rynkowa bądź wartość godziwa, skorygowana cena nabycia, kwota wymaganej zapłaty, wartość nominalna i inne.

powrót Rachunkowość Wycena aktywów i pasywów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________