ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych

piątek, 03 grudnia 2010 11:45

Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Jednym z etapów zamknięcia roku obrotowego 2010, jest wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Sprawdź, w jakich terminach musi nastąpić.

 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego powinno następuje wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, uniemożliwiające dokonanie jakichkolwiek zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe następuje po jego zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia.

Jednostki, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych składają zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za dany rok CIT-8. Tak więc, sporządzenie sprawozdania finansowego łączy się z ustaleniem podstawy opodatkowania i podatku lub ewentualnie poniesionej straty.

Sprawozdania finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - także opinii wraz z raportem biegłego rewidenta - najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków albo przedstawicieli członków spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

powrót Rachunkowość Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________